Tag: 1330

1030. இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும்
1030. இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும்
Rate this post


1030. இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும்

1030. Idukkankaal Kondrida Veezhum

 • குறள் #
  1030
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
  நல்லாள் இலாத குடி.
 • விளக்கம்
  தாங்கவல்ல நல்ல ஆண்மகன் இல்லாத குடும்பம், துன்பமாகிய கோடரி அடியை வெட்டிச் சாய்க்க விழுந்து விடும்.
 • Translation
  in English
  When trouble the foundation saps the house must fall,
  If no strong hand be nigh to prop the tottering wall.
 • Meaning
  If there are none to prop up and maintain a family (in distress), it will fall at the stroke of the axe of
  misfortune.
1029. இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ
1029. இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ
Rate this post


1029. இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ

1029. Idumbaikke Kolkalam Kollo

 • குறள் #
  1029
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
  குற்ற மறைப்பான் உடம்பு.
 • விளக்கம்
  குடும்பத்துக்குக் குற்றம் வராதபடி காக்கின்றவனது உடம்பு, முயற்சித் துன்பத்துக்கே இடுகலம் ஆகும் போலும்!
 • Translation
  in English
  Is not his body vase that various sorrows fill,
  Who would his household screen from every ill?
 • Meaning
  Is it only to suffering that his body is exposed who undertakes to preserve his family from evil ?
1028. குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம்
1028. குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம்
Rate this post


1028. குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம்

1028. Kudiseivaark Killai Paruvam

 • குறள் #
  1028
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து
  மானங் கருதக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  குடியை உயரச் செய்பவர்க்குக் காலவரையறை என்று ஒன்று இல்லை; சோம்பியிருந்து கொண்டு மானத்தையும் நினைப்பாராயின், அவரது குடி கெட்டுவிடும்.
 • Translation
  in English
  Wait for no season, when you would your house uprear;
  ‘Twill perish, if you wait supine, or hold your honour dear.
 • Meaning
  As a family suffers by (one’s) indolence and false dignity there is to be so season (good or bad) to
  those who strive to raise their family.
1027. அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத்
1027. அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத்
Rate this post


1027. அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத்

1027. Amaragaththu Vankannar Polath

 • குறள் #
  1027
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்தும்
  ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை.
 • விளக்கம்
  போர்க்களத்தில் போரினைத் தாங்கும் வீரரைப் போலக் குடும்பத்திலும் அதனைத் தாங்குவது வல்லவர் பொறுப்பாகும்.
 • Translation
  in English
  The fearless hero bears the brunt amid the warrior throng;
  Amid his kindred so the burthen rests upon the strong.
 • Meaning
  Like heroes in the battle-field, the burden (of protection etc.) is borne by those who are the most
  efficient in a family.
1026. நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத்
1026. நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத்
5 (100%) 1 vote


1026. நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத்

1026. Nallaanmai Enbathu Oruvarkuth

 • குறள் #
  1026
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த
  இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு நல்ல ஆளுந்தன்மை என்று சொல்லப்படுவது, தான் பிறந்த குடியைத் தான் ஆளுந்தன்மையுள்ளதாக ஆக்கிக் கொள்ளுதலாகும்.
 • Translation
  in English
  Of virtuous manliness the world accords the praise
  To him who gives his powers, the house from which he sprang to raise.
 • Meaning
  A man’s true manliness consists in making himself the head and benefactor of his family.
1025. குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து
1025. குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து
Rate this post


1025. குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து

1025. Kuttram Ilanaaik Kudiseithu

 • குறள் #
  1025
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
  சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு.
 • விளக்கம்
  குற்றமில்லாமல் தன்குடியை உயரச் செய்து வாழ்பவனை, உலகத்தவரெல்லாம் தமது சுற்றமாக நினைத்துச் சூழ்வார்.
 • Translation
  in English
  With blameless life who seeks to build his race’s fame,
  The world shall circle him, and kindred claim.
 • Meaning
  People will eagerly seek the friendship of the prosperous soul who has raised his family without foul means.
1024. சூழாமல் தானே முடிவெய்தும்
1024. சூழாமல் தானே முடிவெய்தும்
Rate this post


1024. சூழாமல் தானே முடிவெய்தும்

1024. Soozhaamal Thaane Mudiveithum

 • குறள் #
  1024
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத்
  தாழாது உஞற்று பவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  தமது குடியை உயரச் செய்வதற்கான முயற்சியைத் தாமதியாது விரைந்து செய்பவர்க்கு, அதனை முடிக்கும் விதத்தினை அவர் ஆராயாமலே அதுவே நிறைவேறும்.
 • Translation
  in English
  Who labours for his race with unremitting pain,
  Without a thought spontaneously, his end will gain.
 • Meaning
  Those who are prompt in their efforts (to better their family) need no deliberation, such efforts will of themselves succeed.
1023. குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத்
1023. குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத்
Rate this post


1023. குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத்

1023. Kudiseyval Ennum Oruvarkuth

 • குறள் #
  1023
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
  மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்.
 • விளக்கம்
  குடியை உயரச்செய்வேன் என்று கருதி முயலுகின்ற ஒருவனுக்குத் தெய்வமே ஆடையை இறுக உடுத்திக் கொண்டு வழிகாட்டி முன்செல்லும்.
 • Translation
  in English
  ‘I’ll make my race renowned,’ if man shall say,
  With vest succinct the goddess leads the way.
 • Meaning
  The Deity will clothe itself and appear before him who resolves on raising his family.
1022. ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும்
1022. ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும்
Rate this post


1022. ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும்

1022. Aalvinaiyum Aandra Arivum

 • குறள் #
  1022
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனஇரண்டின்
  நீள்வினையால் நீளும் குடி.
 • விளக்கம்
  முயற்சியும், சிறந்த அறிவும் என்று சொல்லப்பட்ட இரண்டினையுமுடைய, இடைவிடாத செயலால் ஒருவனது குடி உயரும்.
 • Translation
  in English
  The manly act and knowledge full, when these combine
  In deed prolonged, then lengthens out the race’s line.
 • Meaning
  One’s family is raised by untiring perseverance in both effort and wise contrivances.
1021. கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன்
1021. கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன்
Rate this post


1021. கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன்

1021. Karumam Seyaoruvan Kaithooven

 • குறள் #
  1021
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்
  பெருமையின் பீடுடையது இல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன், ‘என் குடியை உயர்த்தும் தொழிலைச் செய்யப் பின் வாங்க மாட்டேன்’ என்னும் பெருமையைவிட மேலானது வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  Who says ‘I’ll do my work, nor slack my hand’,
  His greatness, clothed with dignity supreme, shall stand.
 • Meaning
  There is no higher greatness than that of one saying. I will not cease in my effort (to raise my family).
1020. நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம்
1020. நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம்
Rate this post


1020. நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம்

1020. Naanagath Thillaar Iyakkam

 • குறள் #
  1020
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை
  நாணால் உயிர்மருட்டி அற்று.
 • விளக்கம்
  மனத்தில் நாணமில்லாதவரின் நடமாட்டம், மரப் பாவையைக் கயிற்றினால் ஆட்டி உயிருடையது என மயக்குவது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis as with strings a wooden puppet apes life’s functions, when
  Those void of shame within hold intercourse with men.
 • Meaning
  The actions of those who are without modesty at heart are like those of puppet moved by a string.
1019. குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின்
1019. குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின்
Rate this post


1019. குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின்

1019. Kulanchudum Kolgai Pizhaippin

 • குறள் #
  1019
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலஞ்சுடும்
  நாணின்மை நின்றக் கடை.
 • விளக்கம்
  ஒழுக்கம் தவறினால் அது குடிப்பிறப்பைக் கெடுக்கும்; நாணம் இன்றாயின் அஃது அவனுடைய நலன்களை எல்லாம் கெடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  ‘Twill race consume if right observance fail;
  ‘Twill every good consume if shamelessness prevail.
 • Meaning
  Want of manners injures one’s family; but want of modesty injures one’s character.
1018. பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா
1018. பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா
Rate this post


1018. பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா

1018. Pirarnaanath Thakkathu Thaannaanaa

 • குறள் #
  1018
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா னாயின்
  அறம்நாணத் தக்கது உடைத்து.
 • விளக்கம்
  பிறர் நாணத்தக்க பழிச்செயலை ஒருவன் நாணாது செய்வானாயின், அவனிடம் அறம் இருக்க நாணும் இயல்புடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  Though know’st no shame, while all around asha med must be:
  Virtue will shrink away ashamed of thee!
 • Meaning
  Virtue is likely to forsake him who shamelessly does what others are ashamed of.
1017. நாணால் உயிரைத் துறப்பர்
1017. நாணால் உயிரைத் துறப்பர்
Rate this post


1017. நாணால் உயிரைத் துறப்பர்

1017. Naanaal Uyiraith Thurappar

 • குறள் #
  1017
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  நாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர்ப்பொருட்டால்
  நாண்துறவார் நாணாள் பவர்.
 • விளக்கம்
  நாணத்தின் சிறப்பறிந்து அதனைவிடாது ஒழுகுபவர், நாணம் சிதையாமல் இருக்க வேண்டி உயிரை விடுவர்; உயிர் சிதையாமல் இருக்கும் பொருட்டு நாணினை நீக்கார்.
 • Translation
  in English
  The men of modest soul for shame would life an offering make,
  But ne’er abandon virtuous shame for life’s dear sake.
 • Meaning
  The modest would rather lose their life for the sake of modesty than lose modesty for the sake of life.
1016. நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ
1016. நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ
Rate this post


1016. நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ

1016. Naanveli Kollaathu Manno

 • குறள் #
  1016
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன்ஞாலம்
  பேணலர் மேலா யவர்.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்தவர் தமக்கு நாணத்தைப் பாதுகாவலாகக் கொள்ளாமல், உலகில் வாழ்தலைப் போற்றமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Unless the hedge of shame inviolate remain,
  For men of lofty soul the earth’s vast realms no charms retain.
 • Meaning
  The great make modesty their barrier (of defence) and not the wide world.
1015. பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார்
1015. பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார்
Rate this post


1015. பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார்

1015. Pirarpazhiyum Thampazhiyum Naanuvaar

 • குறள் #
  1015
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு
  உறைபதி என்னும் உலகு.
 • விளக்கம்
  பிறர் பழியையும் தம் பழியையும் ஒப்ப அஞ்சுகின்றவர்களை நாணத்துக்கு உறைவிடம் என்று உலகத்தவர் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  As home of virtuous shame by all the world the men are known,
  Who feel ashamed for others, guilt as for their own.
 • Meaning
  The world regards as the abode of modesty him who fear his own and other’s guilt.
1014. அணிஅன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு
1014. அணிஅன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு
Rate this post


1014. அணிஅன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு

1014. Aniandro Naanudaimai Sandrorkku

 • குறள் #
  1014
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  அணிஅன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அஃதின்றேல்
  பிணிஅன்றோ பீடு நடை.
 • விளக்கம்
  நிறைகுணமுடையவர்க்கு, செய்யத்தகாதவற்றைச் செய்ய நாணுதல் ஓர் அணி போன்றதாகும். தீமைக்கு அஞ்சாதவரின் கம்பீரமான நடை, கண்டார்க்குப் பொறுத்தற்கரிய நோய் போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  And is not shame an ornament to men of dignity?
  Without it step of stately pride is piteous thing to see.
 • Meaning
  Is not the modesty ornament of the noble ? Without it, their haughtiness would be a pain (to others).
1013. ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம்
1013. ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம்
Rate this post


1013. ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம்

1013. Oonaik Kuriththa Uyirellaam

 • குறள் #
  1013
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நாண்என்னும்
  நன்மை குறித்தது சால்பு.
 • விளக்கம்
  உயிர்களெல்லாம் உடம்பை இருப்பிடமாகக் கொண்டுள்ளன; அதுபோல, நிறைந்த குணம் என்பது நாண் என்னும் நற்குணத்தை இருப்பிடமாகவுடையது.
 • Translation
  in English
  All spirits homes of flesh as habitation claim,
  And perfect virtue ever dwells with shame.
 • Meaning
  As the body is the abode of the spirit, so the excellence of modesty is the abode of perfection.
1012. ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம்
1012. ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம்
Rate this post


1012. ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம்

1012. Oonudai Echcham Uyirkkellaam

 • குறள் #
  1012
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
  நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு.
 • விளக்கம்
  உணவும் உடையும் அவை தவிர மற்றவையும் உயிர்க்கெல்லாம் பொதுவாகும்; நன்மக்களுக்குச் சிறப்பாவது நாணமுடைமையே.
 • Translation
  in English
  Food, clothing, and other things alike all beings own;
  By sense of shame the excellence of men is known.
 • Meaning
  Food, clothing and the like are common to all men but modesty is peculiar to the good.
1011. கருமத்தால் நாணுதல் நாணுந்
1011. கருமத்தால் நாணுதல் நாணுந்
Rate this post


1011. கருமத்தால் நாணுதல் நாணுந்

1011. Karumaththaal Naanuthal Naanundh

 • குறள் #
  1011
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  கருமத்தால் நாணுதல் நாணுந் திருநுதல்
  நல்லவர் நாணுப் பிற.
 • விளக்கம்
  நாணம் என்பது தகாத செயலைச் செய்ய அஞ்சுவதாகும். வேறு வகையில் வரும் நாணங்கள், அழகிய நெற்றியையுடைய குலமகளிரது நாணங்கள் போன்றவையாகும்.
 • Translation
  in English
  To shrink abashed from evil deed is ‘generous shame’;
  Other is that of bright-browed one of virtuous fame.
 • Meaning
  True modesty is the fear of (evil) deeds; all other modesty is (simply) the bashfulness of virtuous maids.
1010. சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி
1010. சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி
Rate this post


1010. சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி

1010. Cheerudaich Chelvar Siruthuni

 • குறள் #
  1010
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாரி
  வறங்கூர்ந் தனையது உடைத்து.
 • விளக்கம்
  புகழ் பெற்ற செல்வர் சிறிது காலம் வறுமைப்பட்டிருத்தல் மேகம் சிறிது காலம் வறண்டது போன்ற தன்மையுடையது.
 • Translation
  in English
  ‘Tis as when rain cloud in the heaven grows day,
  When generous wealthy man endures brief poverty.
 • Meaning
  The short-lived poverty of those who are noble and rich is like the clouds becoming poor (for a while).
1009. அன்பொரீஇத் தற்செற்று அறநோக்காது
1009. அன்பொரீஇத் தற்செற்று அறநோக்காது
Rate this post


1009. அன்பொரீஇத் தற்செற்று அறநோக்காது

1009. Anboreeith Tharchetru Aranokkaathu

 • குறள் #
  1009
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  அன்பொரீஇத் தற்செற்று அறநோக்காது ஈட்டிய
  ஒண்பொருள் கொள்வார் பிறர்.
 • விளக்கம்
  சுற்றத்தாரிடத்தில் அன்பு செய்வதை யொழித்து, தன்னையும் வருத்தி அறத்தையும் கருதாது ஒருவன் தேடிய பொருளைப் பிறர் கொண்டு சென்று அனுபவிப்பர்.
 • Translation
  in English
  Who love abandon, self-afflict, and virtue’s way forsake
  To heap up glittering wealth, their hoards shall others take.
 • Meaning
  Strangers will inherit the riches that have been acquired without regard for friendship, comfort and charity.
1008. நச்சப் படாதவன் செல்வம்
1008. நச்சப் படாதவன் செல்வம்
Rate this post


1008. நச்சப் படாதவன் செல்வம்

1008. Nachchap Padaathavan Selvam

 • குறள் #
  1008
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்
  நச்சு மரம்பழுத் தற்று.
 • விளக்கம்
  வறியவர்க்கு ஒன்றும் கொடுக்காததால் பிறரால் விரும்பப்படாதவனின் செல்வம், ஊர் நடுவே நச்சு மரம் பழுத்தது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  When he whom no man loves exults in great prosperity,
  ‘Tis as when fruits in midmost of the town some poisonous tree.
 • Meaning
  The wealth of him who is disliked (by all) is like the fruit-bearing of the etty tree in the midst of a town.
1007. அற்றார்க்கொன்று ஆற்றாதான் செல்வம்
1007. அற்றார்க்கொன்று ஆற்றாதான் செல்வம்
Rate this post


1007. அற்றார்க்கொன்று ஆற்றாதான் செல்வம்

1007. Atraarkkondru Aatraathaan Selvam

 • குறள் #
  1007
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  அற்றார்க்கொன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகநலம்
  பெற்றாள் தமியள்மூத் தற்று.
 • விளக்கம்
  வறியவர்க்கு ஒன்றைக் கொடுக்காதவனது செல்வம், மிக்க அழகுடைய பெண், மணம் செய்து கொள்ளாமல் தனியளாக இருந்து முதுமை அடைந்தது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  Like woman fair in lonelihood who aged grows,
  Is wealth of him on needy men who nought bestows.
 • Meaning
  The wealth of him who never bestows anything on the destitute is like a woman of beauty growing old without a husband.
1006. ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்துவ்வான்
1006. ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்துவ்வான்
Rate this post


1006. ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்துவ்வான்

1006. Yedham Perunjchelvam Thaanthuvvaan

 • குறள் #
  1006
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்துவ்வான் தக்கார்க்கொன்று
  ஈதல் இயல்பிலா தான்.
 • விளக்கம்
  தானும் அனுபவிக்காதவனாகிப் பிறர்க்கும் ஒரு பொருள் கொடுக்கும் இயல்பு இல்லாதவனது பெருஞ்செல்வம் ஒரு நோயாகும்.
 • Translation
  in English
  Their ample wealth is misery to men of churlish heart,
  Who nought themselves enjoy, and nought to worthy men impart.
 • Meaning
  He who enjoys not (his riches) nor relieves the wants of the worthy is a disease to his wealth.
1005. கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு
1005. கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு
Rate this post


1005. கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு

1005. Koduppathooum Thuippathooum Illaarkku

 • குறள் #
  1005
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
  கோடியுண் டாயினும் இல்.
 • விளக்கம்
  பிறர்க்குக் கொடுப்பதும், தாம் அனுபவிப்பதுமாகிய இரண்டும் இல்லாதவர்க்குப் பலகோடி பொருளிருப்பினும் பயன் இல்லையாகும்.
 • Translation
  in English
  Amid accumulated millions they are poor,
  Who nothing give and nought enjoy of all they store.
 • Meaning
  Those who neither give (to others) nor enjoy (their property) are (truly) destitute, though possessing immense riches.
1004. எச்சமென்று என்எண்ணுங் கொல்லோ
1004. எச்சமென்று என்எண்ணுங் கொல்லோ
Rate this post


1004. எச்சமென்று என்எண்ணுங் கொல்லோ

1004. Echchemendru Enennung Kollo

 • குறள் #
  1004
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  எச்சமென்று என்எண்ணுங் கொல்லோ ஒருவரால்
  நச்சப் படாஅ தவன்.
 • விளக்கம்
  ஈகாமையால் ஒருவராலும் விரும்பப்படாதவன், தான் இறந்தபின் இவ்வுலகத்தில் எஞ்சி இருப்பதாக எதை நினைப்பானோ?
 • Translation
  in English
  Whom no one loves, when he shall pass away,
  What doth he look to leave behind, I pray?
 • Meaning
  What will the miser who is not liked (by any one) regard as his own (in the world to come) ?
1003. ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா
1003. ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா
Rate this post


1003. ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா

1003. Eettam Ivari Isaivendaa

 • குறள் #
  1003
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா ஆடவர்
  தோற்றம் நிலக்குப் பொறை.
 • விளக்கம்
  ஈட்டிய பொருளைச் செலவிடாது இருகப்பிடித்துப் புகழை விரும்பாதவரின் பிறப்பு, இந்நிலத்திற்க்குப் பாரமாகும்.
 • Translation
  in English
  Who lust to heap up wealth, but glory hold not dear,
  It burthens earth when on the stage of being they appear.
 • Meaning
  A burden to the earth are men bent on the acquisition of riches and not (true) fame.
1002. பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது
1002. பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது
Rate this post


1002. பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது

1002. Porulaanaam Ellaamendru Eeyathu

 • குறள் #
  1002
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது இவறும்
  மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு.
 • விளக்கம்
  பொருளாலே எல்லாம் ஆகும் என்று கருதி அதனைப் பிறர்க்குக் கொடுக்காமல் மயங்கியிருத்தலால், ஒருவனுக்குச் சிறப்பில்லாத பிறப்பு உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Who giving nought, opines from wealth all blessing springs,
  Degraded birth that doting miser’s folly brings.
 • Meaning
  He who knows that wealth yields every pleasure and yet is so blind as to lead miserly life will be born a demon.
1001. வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள்
1001. வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள்
Rate this post


1001. வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள்

1001. Vaiththaanvaai Saandra Perumporul

 • குறள் #
  1001
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான்
  செத்தான் செயக்கிடந்தது இல்.
 • விளக்கம்
  வீட்டின் இடம் முழுவதும் பெரும் பொருள் தேடி வைத்து, உலோபத்தினால் அதனை அனுபவிக்காதவன் இறந்தவனாவான். அவன் அந்தப் பொருளால் செய்தற்கு உரியது யாதொன்றும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Who fills his house with ample store, enjoying none,
  Is dead. Nought with the useless heap is done.
 • Meaning
  He who does not enjoy the immense riches he has heaped up in his house, is (to be reckoned as) dead, (for) there is nothing achieved (by him).
1000. பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம்
1000. பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம்
Rate this post


1000. பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம்

1000. Panbilaan Petra Perunjchelvam

 • குறள் #
  1000
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்
  கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று.
 • விளக்கம்
  பண்பில்லாதவன் பெற்ற பெருஞ்செல்வம், நல்ல ஆவின்பால் அதனை வைத்த பாத்திரத்தின் குற்றத்தால் கெட்டது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  Like sweet milk soured because in filthy vessel poured,
  Is ample wealth in churlish man’s unopened coffers stored.
 • Meaning
  The great wealth obtained by one who has no goodness will perish like pure milk spoilt by the impurity of the vessel.
0999. நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு
0999. நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு
Rate this post


0999. நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு

0999. Nagalvallar Allaarkku Maayiru

 • குறள் #
  0999
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
  பகலும்பாற் பட்டன்று இருள்.
 • விளக்கம்
  மற்றவரோடு அளவளாவி மனத்தில் மகிழ்கின்ற குணம் இல்லாதவர்க்கு, மிகப்பெரிய உலகம் பகற்காலத்திலும் இருளில் கிடப்பது போல் தோன்றும்.
 • Translation
  in English
  To him who knows not how to smile in kindly mirth,
  Darkness in daytime broods o’er all the vast and mighty earth.
 • Meaning
  To those who cannot rejoice, the wide world is buried darkness even in (broad) day light.
0998. நண்பாற்றார் ஆகி நயமில
0998. நண்பாற்றார் ஆகி நயமில
Rate this post


0998. நண்பாற்றார் ஆகி நயமில

0998. Nanbaaratraar Aagi Nayamila

 • குறள் #
  0998
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும்
  பண்பாற்றார் ஆதல் கடை.
 • விளக்கம்
  நட்புச் செய்யாதவராகி நன்மையல்லாதவற்றைச் செய்பவர்களிடத்தும் இனியவராக நடவாமை அறிவுடையோர்க்குக் குற்றமாகும்.
 • Translation
  in English
  Though men with all unfriendly acts and wrongs assail,
  ‘Tis uttermost disgrace in ‘courtesy’ to fail.
 • Meaning
  It is wrong (for the wise) not to exhibit (good) qualities even towards those who bearing no friendship (for them) do only what is hateful.
0997. அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும்
0997. அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும்
Rate this post


0997. அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும்

0997. Arampolum Koormaiya Renum

 • குறள் #
  0997
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
  மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.
 • விளக்கம்
  மக்களுக்குரிய நல்ல குணங்கள் இல்லாதவர், அரத்தின் கூர்மை போல் கூரிய புத்தியுடையவராயினும் மரத்தைப் போன்றவராவர்.
 • Translation
  in English
  Though sharp their wit as file, as blocks they must remain,
  Whose souls are void of ‘courtesy humane’.
 • Meaning
  He who is destitute of (true) human qualities (only) resembles a tree, though he may possess the sharpness of a file.
0996. பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம்
0996. பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம்
Rate this post


0996. பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம்

0996. Panbudaiyaarp Pattundu Ulagam

 • குறள் #
  0996
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
  மண்புக்கு மாய்வது மன்.
 • விளக்கம்
  நல்ல பண்பு உடையவர்களின் ஒழுக்கத்தால் உலகம் நடைபெறுகின்றது; அவர்கள் இல்லையென்றால் உலக ஒழுக்கம் மண்ணில் புதைந்து மறைந்துவிடும்.
 • Translation
  in English
  The world abides; for ‘worthy’ men its weight sustain.
  Were it not so, ‘twould fall to dust again.
 • Meaning
  The (way of the) world subsists by contact with the good; if not, it would bury itself in the earth and perish.
0995. நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி
0995. நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி
Rate this post


0995. நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி

0995. Nagaiyullum Innaa Thigazhchchi

 • குறள் #
  0995
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
  பண்புள பாடறிவார் மாட்டு.
 • விளக்கம்
  விளையாட்டிலும் ஒருவரை இகழ்தல் துன்பம் தருவதாகும். ஆகையால், உலக இயல்பறிந்து நடப்பவரிடத்தில் பகையிருந்தாலும் நல்ல குணங்கள் விளங்கும்.
 • Translation
  in English
  Contempt is evil though in sport. They who man’s nature know,
  E’en in their wrath, a courteous mind will show.
 • Meaning
  Reproach is painful to one even in sport; those (therefore) who know the nature of others exhibit (pleasing) qualities even when they are hated.
0994. நயனொடு நன்றி புரிந்த
0994. நயனொடு நன்றி புரிந்த
Rate this post


0994. நயனொடு நன்றி புரிந்த

0994. Nayanodu Nandri Purindha

 • குறள் #
  0994
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
  பண்புபா ராட்டும் உலகு.
 • விளக்கம்
  நீதியையும், அறத்தையும் விரும்புதலால் பிறர்க்குப் பயன்படுவாரது குணத்தை உலகத்தவர் கொண்டாடுவர்.
 • Translation
  in English
  Of men of fruitful life, who kindly benefits dispense,
  The world unites to praise the ‘noble excellence.’
 • Meaning
  The world applauds the character of those whose usefulness results from their equity and charity.
0993. உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால்
0993. உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால்
Rate this post


0993. உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால்

0993. Uruppoththal Makkaloppu Andraal

 • குறள் #
  0993
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
  பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு.
 • விளக்கம்
  உறுப்புகளால் மக்கள் தோற்றம் பொருந்தியிருப்பது பொருத்தம் ஆகாது; நல்ல குணத்தால் பொருந்தியிருப்பதே பொருத்தமாகும்.
 • Translation
  in English
  Men are not one because their members seem alike to outward view;
  Similitude of kindred quality makes likeness true.
 • Meaning
  Resemblance of bodies is no resemblance of souls; true resemblance is the resemblance of qualities that attract.
0992. அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல்
0992. அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல்
Rate this post


0992. அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல்

0992. Anbudaimai Aandra Kudippiraththal

 • குறள் #
  0992
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
  பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.
 • விளக்கம்
  அன்புடையனாயிருத்தலும், உயர்ந்த குடிப்பிறப்பும் ஆகிய இவ்விரண்டும், பண்புடையவர் என்று சொல்லப்படுவதற்கு வழியாகும்.
 • Translation
  in English
  Benevolence and high born dignity,
  These two are beaten paths of courtesy.
 • Meaning
  Affectionateness and birth in a good family, these two constitute what is called a proper behaviour to all.
0991. எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப
0991. எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப
Rate this post


0991. எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப

0991. Enbathaththaal Eithal Elithenba

 • குறள் #
  0991
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்
  பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.
 • விளக்கம்
  எல்லாரிடத்தும் எளிதில் கண்டு பெசுவதற்கேற்ற நிலையில் இருத்தலால், பண்புடையவர் என்று சொல்லப்படுகின்ற தன்மையை அடைதல் எளிது என்று அறிஞர் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Who easy access give to every man, they say,
  Of kindly courtesy will learn with ease the way.
 • Meaning
  If one is easy of access to all, it will be easy for one to obtain the virtue called goodness.
0990. சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின்
0990. சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின்
Rate this post


0990. சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின்

0990. Saandravar Saandraanmai Kundrin

 • குறள் #
  0990
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலந்தான்
  தாங்காது மன்னோ பொறை.
 • விளக்கம்
  குணநிறைவுடையவர் தங்கள் தன்மையில் குறைவு படுவாராயின், இப்பெரிய பூமியும் தன் பாரத்தைப் பொறுக்க மாட்டாது.
 • Translation
  in English
  The mighty earth its burthen to sustain must cease,
  If perfect virtue of the perfect men decrease.
 • Meaning
  If there is a defect in the character of the perfect, (even) the great world cannot bear (its) burden.
0989. ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார்
0989. ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார்
Rate this post


0989. ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார்

0989. Oozhi Peyarinum Thaampeyaraar

 • குறள் #
  0989
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்கு
  ஆழி எனப்படு வார்.
 • விளக்கம்
  நற்குணம் என்று சொல்லப்படும் கடலுக்குக் கரை எனப்படும் பெரியார், ஊழிக்காலத்தில் உலகமே நிலை மாறினாலும் தாம் தம் அறநெறியிலிருந்து விலக மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Call them of perfect virtue’s sea the shore,
  Who, though the fates should fail, fail not for evermore.
 • Meaning
  Those who are said to be the shore of the sea of perfection will never change, though ages may change.
0988. இன்மை ஒருவற்கு இனிவன்று
0988. இன்மை ஒருவற்கு இனிவன்று
Rate this post


0988. இன்மை ஒருவற்கு இனிவன்று

0988. Inmai Oruvarku Inivandru

 • குறள் #
  0988
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  இன்மை ஒருவற்கு இனிவன்று சால்பென்னும்
  திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  சால்பு என்று சொல்லப்படும் வலிமை உண்டாகப் பெற்றால், அவனுக்கு வறுமை ஓர் இழிவாகாது.
 • Translation
  in English
  To soul with perfect virtue’s strength endued,
  Brings no disgrace the lack of every earthly good.
 • Meaning
  Poverty is no disgrace to one who abounds in good qualities.
0987. இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே
0987. இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே
Rate this post


0987. இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே

0987. Innaasei Thaarkkum Iniyave

 • குறள் #
  0987
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால்
  என்ன பயத்ததோ சால்பு.
 • விளக்கம்
  நிறை குணத்தராகிய சான்றோர், தமக்குத் துன்பம் செய்தவர்கட்கும் இன்பம் தருபவற்றைச் செய்யவில்லையென்றால், சால்பு என்னும் தகுதியுடைமை என்ன பயன் உடையது?
 • Translation
  in English
  What fruit doth your perfection yield you, say!
  Unless to men who work you ill good repay?
 • Meaning
  Of what avail is perfect goodness if it cannot do pleasing things even to those who have pained (it) ?
0986. சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின்
0986. சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின்
Rate this post


0986. சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின்

0986. Saalpirkuk Kattalai Yaathenin

 • குறள் #
  0986
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின் தோல்வி
  துலையல்லார் கண்ணும் கொளல்.
 • விளக்கம்
  சால்பாகிய பொன்னின் அளவு அறிவதற்கு உரை கல்லாகிய செயல் எதுவென்றால், அது, தம்மை விடத் தாழ்ந்தவரிடத்தும் தமக்குத் தோல்வி வந்தால் அதனை ஒப்புக் கொள்ளுதலாகும்.
 • Translation
  in English
  What is perfection’s test? The equal mind.
  To bear repulse from even meaner men resigned.
 • Meaning
  The touch-stone of perfection is to receive a defeat even at the hands of one’s inferiors.
0985. ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல்
0985. ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல்
5 (100%) 1 vote


0985. ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல்

0985. Aatruvaar Aatral Panithal

 • குறள் #
  0985
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்றோர்
  மாற்றாரை மாற்றும் படை.
 • விளக்கம்
  ஒரு செயலை முடிப்பவரது வலிமையாவது, தாழ்ந்து நடத்தல்; அஃது அறிவுடையோர் பகைவரை நண்பராக்கும் கருவியுமாகும்.
 • Translation
  in English
  Submission is the might of men of mighty acts; the sage
  With that same weapon stills his foeman’s rage.
 • Meaning
  Stooping (to inferiors) is the strength of those who can accomplish (an undertaking); and that is the weapon with which the great avert their foes.
0984. கொல்லா நலத்தது நோன்மை
0984. கொல்லா நலத்தது நோன்மை
Rate this post


0984. கொல்லா நலத்தது நோன்மை

0984. Kollaa Nalaththathu Nonmai

 • குறள் #
  0984
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை
  சொல்லா நலத்தது சால்பு.
 • விளக்கம்
  கொல்லாமையாகிய அறத்தினைக் கொண்டிருப்பது தவம். பிறருடைய குற்றத்தை எடுத்துச் சொல்லாதிருப்பது சால்பு.
 • Translation
  in English
  The type of ‘penitence’ is virtuous good that nothing slays;
  To speak no ill of other men is perfect virtue’s praise.
 • Meaning
  Penance consists in the goodness that kills not , and perfection in the goodness that tells not others’ faults.
0983. அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம்
0983. அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம்
Rate this post


0983. அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம்

0983. Anbunaan Oppuravu Kannottam

 • குறள் #
  0983
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு
  ஐந்துசால் ஊன்றிய தூண்.
 • விளக்கம்
  அன்புடைமை, நாணம், உதவி செய்தல், கண்ணோட்டம், உண்மை பேசுதல் என்று சொல்லப்பட்ட ஐந்தும் சால்பு என்னும் பாரத்தைச் சுமக்கும் தூண்களாகும்.
 • Translation
  in English
  Love, modesty, beneficence, benignant grace,
  With truth, are pillars five of perfect virtue’s resting-place.
 • Meaning
  Affection, fear (of sin), benevolence, favour and truthfulness; these are the five pillars on which perfect goodness rests.
0982. குணநலம் சான்றோர் நலனே
0982. குணநலம் சான்றோர் நலனே
Rate this post


0982. குணநலம் சான்றோர் நலனே

0982. Kunanalam Saandror Nalane

 • குறள் #
  0982
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  குணநலம் சான்றோர் நலனே பிறநலம்
  எந்நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.
 • விளக்கம்
  சான்றோரது சிறப்பாவது குணங்களாலாகிய நலமே, அவையல்லாத உருப்புகளாலாகிய நலம் எவ்வகை அழகிலும் சேர்ந்ததன்று.
 • Translation
  in English
  The good of inward excellence they claim,
  The perfect men; all other good is only good in name.
 • Meaning
  The only delight of the perfect is that of their goodness; all other (sensual) delights are not to be included among any (true) delights.
0981. கடன்என்ப நல்லவை எல்லாம்
0981. கடன்என்ப நல்லவை எல்லாம்
Rate this post


0981. கடன்என்ப நல்லவை எல்லாம்

0981. Kadanenba Nallavai Ellaam

 • குறள் #
  0981
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  கடன்என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன்அறிந்து
  சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  தமது கடமை இதுவென்று அறிந்து, நற்குணங்களை மேற்கொண்டோழுகுபவர்க்கு நல்லவை என்ற குணங்கள் எல்லாம் இயல்பாய் இருக்கும் என்று அறிஞர் உரைப்பர்.
 • Translation
  in English
  All goodly things are duties to the men, they say
  Who set themselves to walk in virtue’s perfect way.
 • Meaning
  It is said that those who are conscious of their duty and behave with a perfect goodness will regard as natural all that is good.
0980. அற்றம் மறைக்கும் பெருமை
0980. அற்றம் மறைக்கும் பெருமை
Rate this post


0980. அற்றம் மறைக்கும் பெருமை

0980. Atram Maraikkum Perumai

 • குறள் #
  0980
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
  குற்றமே கூறி விடும்.
 • விளக்கம்
  பெருமைக் குணமுடையவர் பிறர் குற்றங்களை மறைப்பர். சிறுமைக் குணமுடையவர் பிறர் குற்றங்களையே கூறிவிடுவர்.
 • Translation
  in English
  Greatness will hide a neighbour’s shame;
  Meanness his faults to all the world proclaim.
 • Meaning
  The great hide the faults of others; the base only divulge them.
0979. பெருமை பெருமிதம் இன்மை
0979. பெருமை பெருமிதம் இன்மை
Rate this post


0979. பெருமை பெருமிதம் இன்மை

0979. Perumai Perumitham Inmai

 • குறள் #
  0979
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
  பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.
 • விளக்கம்
  பெருமைக் குணமாவது செருக்கிலா திருத்தல்; சிறுமைக் குணமாவது அச்செருக்கினை அளவின்றிக் கொண்டிருத்தல்.
 • Translation
  in English
  Greatness is absence of conceit; meanness, we deem,
  Riding on car of vanity supreme.
 • Meaning
  Freedom from conceit is (the nature of true) greatness; (while) obstinacy therein is (that of) meanness.
0978. பணியுமாம் என்றும் பெருமை
0978. பணியுமாம் என்றும் பெருமை
Rate this post


0978. பணியுமாம் என்றும் பெருமை

0978. Paniyumaam Endrum Perumai

 • குறள் #
  0978
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
  அணியுமாம் தன்னை வியந்து.
 • விளக்கம்
  பெருமையுடையவர் எப்பொழுதும் தாழ்ந்தொழுகுவர்; சிறுமையுடையவர் தம்மைத் தாமே மதித்துப் பெருமைப்படுத்திப் புகழ்வர்.
 • Translation
  in English
  Greatness humbly bends, but littleness always
  Spreads out its plumes, and loads itself with praise.
 • Meaning
  The great will always humble himself; but the mean will exalt himself in self-admiration.
0977. இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம்
0977. இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம்
Rate this post


0977. இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம்

0977. Irappe Purindha Thozhitraam

 • குறள் #
  0977
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான்
  சீரல் லவர்கண் படின்.
 • விளக்கம்
  செல்வம் முதலிய சிறப்பு சிறியவர்களிடம் உண்டாகுமானால், அவர்கள் வரம்பு கடந்த செயல்களைச் செய்பவராவர்.
 • Translation
  in English
  Whene’er distinction lights on some unworthy head,
  Then deeds of haughty insolence are bred.
 • Meaning
  Even nobility of birth, wealth and learning, if in (the possession of) the base, will (only) produce everincreasing pride.
0976. சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை
0976. சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை
Rate this post


0976. சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை

0976. Siriyaar Unarchchiyul Illai

 • குறள் #
  0976
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்
  பேணிக்கொள் வேம்என்னும் நோக்கு.
 • விளக்கம்
  பெரியவரை வழிபட்டு அவரது தன்மையைத் தாமும் அடைய வேண்டும் என்னும் விருப்பம் சிறியவர் உள்ளத்தில் தோன்றாது.
 • Translation
  in English
  ‘As votaries of the truly great we will ourselves enroll,’
  Is thought that enters not the mind of men of little soul.
 • Meaning
  It is never in the nature of the base to seek the society of the great and partake of their nature.
0975. பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார்
0975. பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார்
Rate this post


0975. பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார்

0975. Perumai Yudaiyavar Aatruvaar

 • குறள் #
  0975
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
  அருமை உடைய செயல்.
 • விளக்கம்
  பெருமையுடையவர், தாம் வறியவரான போதும் பிறரால் செய்ய முடியாத செயல்களை முறைப்படி செய்து முடிக்க வல்லவராவர்.
 • Translation
  in English
  The man endowed with greatness true,
  Rare deeds in perfect wise will do.
 • Meaning
  (Though reduced) the great will be able to perform, in the proper way, deeds difficult (for others to do).
0974. ஒருமை மகளிரே போலப்
0974. ஒருமை மகளிரே போலப்
Rate this post


0974. ஒருமை மகளிரே போலப்

0974. Orumai Magalire Polap

 • குறள் #
  0974
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
  தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு.
 • விளக்கம்
  கற்புடைய பெண்களைப் போல் ஒருவன் தன்னைத் தான் காத்துக் கொண்டு நடக்க வல்லவனாயின், அவனிடம் பெருமைக் குணம் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Like single-hearted women, greatness too,
  Exists while to itself is true.
 • Meaning
  Even greatness, like a woman’s chastity, belongs only to him who guards himself.
0973. மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர்
0973. மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர்
Rate this post


0973. மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர்

0973. Melirundhum Melallaar Melallar

 • குறள் #
  0973
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்
  கீழல்லார் கீழல் லவர்.
 • விளக்கம்
  மேன்மைக் குணம் இல்லாதவர் மேலான சபையில் இருந்தாலும் மேன்மக்கள் ஆகமாட்டார்; கீழ்மக்கள் அல்லாதவர் செல்வத்தினால் தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தாராயினும் கீழ்மக்கள் ஆகமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  The men of lofty line, whose souls are mean, are never great
  The men of lowly birth, when high of soul, are not of low estate.
 • Meaning
  Though (raised) above, the base cannot become great; though (brought) low, the great cannot become base.
0972. பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்
0972. பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்
Rate this post


0972. பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்

0972. Pirappokkum Ellaa Uyirkkum

 • குறள் #
  0972
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
  செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.
 • விளக்கம்
  மக்கள் பிறப்பால் ஒத்தவர்களாயினும், பெருமை சிறுமை என்னும் அவர்களது சிறப்பியல்புகள் அவர்கள் செய்யும் தொழில்களின் வேறுபாட்டால் ஒத்திருப்பதில்லை.
 • Translation
  in English
  All men that live are one in circumstances of birth;
  Diversities of works give each his special worth.
 • Meaning
  All human beings agree as regards their birth but differ as regards their characteristics, because of the different qualities of their actions.
0971. ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை
0971. ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை
Rate this post


0971. ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை

0971. Olioruvarku Ulla Verukkai

 • குறள் #
  0971
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளிஒருவற்கு
  அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனது பெருமைக்குக் காரணம், மற்றவர் செய்ய முடியாதவற்றைத் தான் செய்யக் கருதும் ஊக்கமிகுதி; ஒருவனுக்குத் தாழ்வாவது, அவ்வாறு செய்யமுயலாது வாழ்வோம் என நினைத்தல்.
 • Translation
  in English
  The light of life is mental energy; disgrace is his
  Who says, ‘I ‘ill lead a happy life devoid of this.’
 • Meaning
  One’s light is the abundance of one’s courage; one’s darkness is the desire to live destitute of such (a state of mind.)
0970. இளிவரின் வாழாத மானம்
0970. இளிவரின் வாழாத மானம்
Rate this post


0970. இளிவரின் வாழாத மானம்

0970. Ilivarin Vaazhaatha Maanam

 • குறள் #
  0970
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார்
  ஒளிதொழுது ஏத்தும் உலகு.
 • விளக்கம்
  மானக்கேடு வந்தால் உயிர்வாழ முடியாத மானமுடையவரது புகழ் வடிவை உலகத்தவர் வணங்கித் துதிப்பர்.
 • Translation
  in English
  Who, when dishonour comes, refuse to live, their honoured memory
  Will live in worship and applause of all the world for aye!
 • Meaning
  The world will (always) praise and adore the fame of the honourable who would rather die than suffer indignity.
0969. மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா
0969. மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா
Rate this post


0969. மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா

0969. Mayirneeppin Vaazhaak Kavarimaa

 • குறள் #
  0969
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்
  உயிர்நீப்பர் மானம் வரின்.
 • விளக்கம்
  தன்மயிர்த்திரளில் ஒரு மயிர் நீங்கினாலும் உயிர் வாழாத கவரிமானைப் போன்றவர், தம் மானம் அழியின் இறந்து விடுவர்.
 • Translation
  in English
  Like the wild ox that, of its tuft bereft, will pine away,
  Are those who, of their honour shorn, will quit the light of day.
 • Meaning
  Those who give up (their) life when (their) honour is at stake are like the yark which kills itself at the loss of (even one of) its hairs.
0968. மருந்தோமற்று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை
0968. மருந்தோமற்று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை
Rate this post


0968. மருந்தோமற்று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை

0968. Marundhomatru Oonombum Vaazhkkai

 • குறள் #
  0968
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  மருந்தோமற்று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை
  பீடழிய வந்த இடத்து.
 • விளக்கம்
  மானம்கெட வந்தவிடத்து, உயிரை விடாது, உடம்பைக் காக்கும் வாழ்க்கையானது, சாவாமல் காக்கும் மருந்தாகுமோ?
 • Translation
  in English
  When high estate has lost its pride of honour meet,
  Is life, that nurses this poor flesh, as nectar sweet?
 • Meaning
  For the high-born to keep their body in life when their honour is gone will certainly not prove a remedy against death.
0967. ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின்
0967. ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின்
Rate this post


0967. ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின்

0967. Ottaarpin Sendroruvan Vaazhthalin

 • குறள் #
  0967
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே
  கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று.
 • விளக்கம்
  தன்னை இகழ்பவர்பின் சென்று ஒருவன் உயிர் வாழ்வதைவிட, தனது நிலையிலே நின்று இறந்தான் எனப்படுதல் நன்று.
 • Translation
  in English
  Better ’twere said, ‘He’s perished!’ than to gain
  The means to live, following in foeman’s train.
 • Meaning
  It is better for a man to be said of him that he died in his usual state than that he eked out his life by following those who disgraced him.
0966. புகழ்இன்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால்
0966. புகழ்இன்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால்
Rate this post


0966. புகழ்இன்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால்

0966. Pugazhindraal Puththelnaattu Uyyaathaal

 • குறள் #
  0966
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  புகழ்இன்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால் என்மற்று
  இகழ்வார்பின் சென்று நிலை.
 • விளக்கம்
  மானத்தை விட்டுத் தன்னை இகழ்கின்றவர்பின் சென்று நிற்பது இவ்வுலகத்தில் புகழ் உண்டாக்காது; தேவர் உலகத்துக்குச் செலுத்தாது; பின்பு ஏன் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும்?
 • Translation
  in English
  It yields no praise, nor to the land of Gods throws wide the gate:
  Why follow men who scorn, and at their bidding wait?
 • Meaning
  Of what good is it (for the high-born) to go and stand in vain before those who revile him ? it only brings him loss of honour and exclusion from heaven.
0965. குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர்
0965. குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர்
Rate this post


0965. குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர்

0965. Kundrin Anaiyaarum Kundruvar

 • குறள் #
  0965
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
  குன்றி அனைய செயின்.
 • விளக்கம்
  குடிப்பிறப்பால் மலைபோல் உயர்ந்தவராயினும், தாழ்வு வருவதற்குக் காரணமான செயல்களை, ஒரு குன்றிமணியின் அளவு செய்வார்களானாலும் தாழ்ந்து விடுவர்.
 • Translation
  in English
  If meanness, slight as ‘abrus’ grain, by men be wrought,
  Though like a hill their high estate, they sink to nought.
 • Meaning
  Even those who are exalted like a hill will be thought low, if they commit deeds that are debasing.
0964. தலையின் இழிந்த மயிரனையர்
0964. தலையின் இழிந்த மயிரனையர்
Rate this post


0964. தலையின் இழிந்த மயிரனையர்

0964. Thalaiyin Izhindha Mayiranaiyar

 • குறள் #
  0964
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
  நிலையின் இழிந்தக் கடை.
 • விளக்கம்
  நல்ல குடியில் பிறந்த மனிதர் தம் நிலையிலிருந்து தாழ்ந்தவிடத்துத் தலையிலிருந்து வீழ்ந்த மயிர் போன்றவராவர்.
 • Translation
  in English
  Like hairs from off the head that fall to earth,
  When fall’n from high estate are men of noble birth.
 • Meaning
  They who have fallen from their (high) position are like the hair which has fallen from the head.
0963. பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல்
0963. பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல்
Rate this post


0963. பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல்

0963. Perukkaththu Vendum Panithal

 • குறள் #
  0963
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
  சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு.
 • விளக்கம்
  நல்ல குடியில் தோன்றியவர் செல்வம் பெருகிய காலத்தில் யாவருக்கும் வணங்கி நடத்தல் வேண்டும். செல்வம் குறைந்து வறுமை உண்டான காலத்தில் தாழ்வு வராதபடி உயர்ந்த ஒழுக்கமுடையவராதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Bow down thy soul, with increase blest, in happy hour;
  Lift up thy heart, when stript of all by fortune’s power.
 • Meaning
  In great prosperity humility is becoming; dignity, in great adversity.
0962. சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே
0962. சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே
Rate this post


0962. சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே

0962. Seerinum Seeralla Seiyaare

 • குறள் #
  0962
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு
  பேராண்மை வேண்டு பவர்.
 • விளக்கம்
  புகழையும் மானத்தையும் விரும்புகின்றவர், புகழ் தேடும்போதும் இழிவு தரும் செயலைச் செய்ய மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Who seek with glory to combine honour’s untarnished fame,
  Do no inglorious deeds, though men accord them glory’s name.
 • Meaning
  Those who desire (to maintain their) honour, will surely do nothing dishonourable, even for the sake of fame.
0961. இன்றி அமையாச் சிறப்பின
0961. இன்றி அமையாச் சிறப்பின
Rate this post


0961. இன்றி அமையாச் சிறப்பின

0961. Indri Amaiyaach Chirappina

 • குறள் #
  0961
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
  குன்ற வருப விடல்.
 • விளக்கம்
  இன்றியமையாத செயல்களே ஆயினும் அவற்றால் குடிப் பிறப்புக்குத் தாழ்வு வருமானால் ஒருவன் அச்செயல்களைச் செய்யாது விடுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Though linked to splendours man no otherwise may gain,
  Reject each act that may thine honour’s clearness stain.
 • Meaning
  Actions that would degrade (one’s) family should not be done; though they may be so important that not doing them would end in death.
0960. நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும்
0960. நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும்
Rate this post


0960. நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும்

0960. Nalamvendin Naanudaimai Vendum

 • குறள் #
  0960
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம்வேண்டின்
  வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு
 • விளக்கம்
  ஒருவன் நன்மையை விரும்பினால், அவனிடத்தில் நாணம் இருக்க வேண்டும். அவ்வாறே குடியின் உயர்வை விரும்பினால், அவன் எல்லோரிடத்திலும் பணிந்து நடத்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who seek for good the grace of virtuous shame must know;
  Who seek for noble name to all must reverence show.
 • Meaning
  He who desires a good name must desire modesty; and he who desires (the continuance of) a family greatness must be submissive to all.
0959. நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும்
0959. நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும்
Rate this post


0959. நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும்

0959. Nilaththil Kidanthamai Kaalkaattum

 • குறள் #
  0959
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும் காட்டும்
  குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் சொல்.
 • விளக்கம்
  நிலத்தின் இயல்பை அதனிடத்தே முளைத்த முளையானது காட்டிவிடும். அதுபோல, ஒருவன் வாயிலுண்டாகும் சொற்கள் அவன் பிறந்த குலத்தின் இயல்பைக் காட்டும்.
 • Translation
  in English
  Of soil the plants that spring thereout will show the worth:
  The words they speak declare the men of noble birth.
 • Meaning
  As the sprout indicates the nature of the soil, (so) the speech of the noble indicates (that of one’s birth).
0958. நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின்
0958. நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின்
Rate this post


0958. நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின்

0958. Nalaththinkan Naarinmai Thondrin

 • குறள் #
  0958
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்
  குலத்தின்கண் ஐயப் படும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு நல்ல குணத்தில் விருப்பமின்மை உண்டானால், அவனது குலப்பிறப்பில் உலகத்தவர் ஐயங்கொள்வர்.
 • Translation
  in English
  If lack of love appear in those who bear some goodly name,
  ‘Twill make men doubt the ancestry they claim.
 • Meaning
  If one of a good family betrays want of affection, his descent from it will be called in question.
0957. குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம்
0957. குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம்
Rate this post


0957. குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம்

0957. Kudippirandhaar Kanvilangum Kutram

 • குறள் #
  0957
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
  மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து.
 • விளக்கம்
  உயிர்ந்த குடியில் பிறந்தவரிடத்தில் உண்டாகும் குற்றம், வானத்திலுள்ள சந்திரனிடத்தில் உள்ள களங்கம் போல் பலர் அறிய விளங்கித் தோன்றும்.
 • Translation
  in English
  The faults of men of noble race are seen by every eye,
  As spots on her bright orb that walks sublime the evening sky.
 • Meaning
  The defects of the noble will be observed as clearly as the dark spots in the moon.
0956. சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா
0956. சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா
Rate this post


0956. சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா

0956. Salampatrich Chaalpila Seiyaarmaa

 • குறள் #
  0956
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற
  குலம்பற்றி வாழ்தும்என் பார்.
 • விளக்கம்
  குற்றமற்ற தம் குடிப்பண்புடன் வாழ்வோர் என்போர், வஞ்சனையாகக் குலத்திற்குப் பொருந்தாத தொழில்களைச் செய்ய மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Whose minds are set to live as fits their sire’s unspotted fame,
  Stooping to low deceit, commit no deeds that gender shame.
 • Meaning
  Those who seek to preserve the irreproachable honour of their families will not viciously do what is detrimental thereto.
0955. வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும்
0955. வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும்
Rate this post


0955. வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும்

0955. Vazhanguva Thulveezhndhak Kannum

 • குறள் #
  0955
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி
  பண்பில் தலைப்பிரிதல் இன்று.
 • விளக்கம்
  பழமைதொட்டு வருகின்ற உயர்ந்த குடியிலே பிறந்தவர் கொடுக்கும் பொருள் சுருங்கியபோதும் தமது உயர் குணங்களிலிருந்து நீங்க மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Though stores for charity should fail within, the ancient race
  Will never lose its old ancestral grace.
 • Meaning
  Though their means fall off, those born in ancient families, will not lose their character (for liberality).
0954. அடுக்கிய கோடி பெறினும்
0954. அடுக்கிய கோடி பெறினும்
Rate this post


0954. அடுக்கிய கோடி பெறினும்

0954. Adukkiya Kodi Perinum

 • குறள் #
  0954
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்
  குன்றுவ செய்தல் இலர்.
 • விளக்கம்
  அடுக்கிய பலகோடி அளவினதாகிய பொருளைப் பெற்றாலும், உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவர் தம் குடியின் சிறப்புக் குறைவதற்குக் காரணமான செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Millions on millions piled would never win
  The men of noble race to soul-degrading sin.
 • Meaning
  Though blessed with immense wealth, the noble will never do anything unbecoming.
0953. நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை
0953. நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை
Rate this post


0953. நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை

0953. Nagaieegai Insol Igazhaamai

 • குறள் #
  0953
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும்
  வகையென்ப வாய்மைக் குடிக்கு.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவர்க்கு, வறியவர் வருங்கால் முகமலர்ச்சியும், உள்ளன கொடுத்தலும், இன்சொல் பேசுதலும், பிறரை இகழாமையுமாகிய நான்கும் உரிய குணங்களாகும்.
 • Translation
  in English
  The smile, the gift, the pleasant word, unfailing courtesy
  These are the signs, they say, of true nobility.
 • Meaning
  A cheerful countenance, liberality, pleasant words, and an unreviling disposition, these four are said to be the proper qualities of the truly high-born.
0952. ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம்
0952. ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம்
Rate this post


0952. ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம்

0952. Ozhukkamum Vaaimaiyum Naanumim

 • குறள் #
  0952
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம் மூன்றும்
  இழுக்கார் குடிப்பிறந் தார்.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவர்கள் நல்லொழுக்கம், உண்மை, நாணம் ஆகிய மூன்று குணங்களிலிருந்தும் தவறி நடக்கமாட்டார்கள்.
 • Translation
  in English
  In these three things the men of noble birth fail not:
  In virtuous deed and truthful word, and chastened thought.
 • Meaning
  The high-born will never deviate from these three; good manners, truthfulness and modesty.
0951. இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை
0951. இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை
Rate this post


0951. இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை

0951. Irpirandhaar Kanallathu Illai

 • குறள் #
  0951
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை இயல்பாகச்
  செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவரிடத்தல்லாமல் மற்றவரிடம் நடுவு நிலைமையும் நாணமும் இயல்பாக ஒரு சேர அமைவதில்லை.
 • Translation
  in English
  Save in the scions of a noble house, you never find
  Instinctive sense of right and virtuous shame combined.
 • Meaning
  Consistency (of thought, word and deed) and fear (of sin) are conjointly natural only to the highborn.
0950. உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச்
0950. உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச்
Rate this post


0950. உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச்

0950. Utravan Theerppaan Marundhuzhaich

 • குறள் #
  0950
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச் செல்வானென்று
  அப்பால் நாற்கூற்றே மருந்து.
 • விளக்கம்
  நோயாளி, நோயைத் தீர்க்கும் மருத்துவன், அவனுக்கு உதவியாகிய மருந்து, அம்மருந்தை அருகில் இருந்து தருபவன் என்று அந்த நான்கு பகுதியை உடையது மருத்துவ முறையாகும்.
 • Translation
  in English
  For patient, leech, and remedies, and him who waits by patient’s side,
  The art of medicine must fourfold code of laws provide.
 • Meaning
  Medical science consists of four parts, viz., patient, physician, medicine and compounder; and each of these (again) contains four sub-divisions.
0949. உற்றான் அளவும் பிணியளவும்
0949. உற்றான் அளவும் பிணியளவும்
Rate this post


0949. உற்றான் அளவும் பிணியளவும்

0949. Utraan Alavum Piniyalavum

 • குறள் #
  0949
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்
  கற்றான் கருதிச் செயல்.
 • விளக்கம்
  மருத்துவம் கற்றவன் நோயாளியின் நிலை, நோயின் அளவு, மருந்து கொடுக்கும் காலம் அறிந்து மருத்துவம் செய்யவேண்டும்.
 • Translation
  in English
  The habitudes of patient and disease, the crises of the ill
  These must the learned leech think over well, then use his skill.
 • Meaning
  The learned (physician) should ascertain the condition of his patient; the nature of his disease, and the season (of the year) and (then) proceed (with his treatment).
0948. நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி
0948. நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி
Rate this post


0948. நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி

0948. Noinaadi Noimuthal Naadi

 • குறள் #
  0948
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
  வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்.
 • விளக்கம்
  நோய் தணிக்கும் மருத்துவன் நோயை இன்னதென்று அறிந்து, நோயின் காரணத்தை ஆராய்ந்து, அதைத் தீர்க்கும் வழியையும் அறிந்து, பிழைபடாமல் செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Disease, its cause, what may abate the ill:
  Let leech examine these, then use his skill.
 • Meaning
  Let the physician enquire into the (nature of the) disease, its cause and its method of cure and treat it faithfully according to (medical rule).
0947. தீயள வன்றித் தெரியான்
0947. தீயள வன்றித் தெரியான்
Rate this post


0947. தீயள வன்றித் தெரியான்

0947. Theeyala Vandrith Theriyaan

 • குறள் #
  0947
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  தீயள வன்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின்
  நோயள வின்றிப் படும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தன் வயிற்றுச் சூட்டின் அளவினை அறியாமல் அதிக உணவை உட்கொண்டால், நோய்கள் அளவில்லாமல் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Who largely feeds, nor measure of the fire within maintains,
  That thoughtless man shall feel unmeasured pains.
 • Meaning
  He will be afflicted with numberless diseases, who eats immoderately, ignorant (of the rules of health).
0946. இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல்
0946. இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல்
Rate this post


0946. இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல்

0946. Izhivarindhu Unbaankan Inbampol

 • குறள் #
  0946
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல் நிற்கும்
  கழிபேர் இரையான்கண் நோய்.
 • விளக்கம்
  குறைவாக உண்பவனிடத்தில் இன்பம் நிலைத்து நிற்றல்போல, மிகுதியாக உண்பவனிடத்தில் நோய் நீங்காமல் நிற்கும்.
 • Translation
  in English
  On modest temperance as pleasures pure,
  So pain attends the greedy epicure.
 • Meaning
  As pleasure dwells with him who eats moderately, so disease (dwells) with the glutton who eats voraciously.
0945. மாறுபாடு இல்லாத உண்டி
0945. மாறுபாடு இல்லாத உண்டி
Rate this post


0945. மாறுபாடு இல்லாத உண்டி

0945. Maarupaadu Illaatha Undi

 • குறள் #
  0945
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்
  ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு.
 • விளக்கம்
  உடம்போடு மாறுபடுதல் இல்லாத உணவினை அளவோடு உண்பாராயின், அவரது உயிர்க்கு நோயினால் துன்பம் உண்டாகாது.
 • Translation
  in English
  With self-denial take the well-selected meal;
  So shall thy frame no sudden sickness feel.
 • Meaning
  There will be no disaster to one’s life if one eats with moderation, food that is not disagreeable.
0944. அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து
0944. அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து
Rate this post


0944. அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து

0944. Atrathu Arindhu Kadaippidiththu

 • குறள் #
  0944
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறல்ல
  துய்க்க துவரப் பசித்து.
 • விளக்கம்
  முன் உண்ணப்பட்ட உணவு செரித்ததனை அறிந்து, தன் உடம்போடு மாறுபடாத உணவுகளைத் தெளிவாக அறிந்து நன்றாகப் பசித்தபின் உண்ணுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Knowing the food digested well, when hunger prompteth thee,
  With constant care, the viands choose that well agree.
 • Meaning
  (First) assure yourself that your food has been digested and never fail to eat, when very hungry, whatever is not disagreeable (to you).
0943. அற்றால் அறவறிந்து உண்க
0943. அற்றால் அறவறிந்து உண்க
Rate this post


0943. அற்றால் அறவறிந்து உண்க

0943. Atraal Aravarindhu Unga

 • குறள் #
  0943
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  அற்றால் அறவறிந்து உண்க அஃதுடம்பு
  பெற்றான் நெடிதுய்க்கும் ஆறு.
 • விளக்கம்
  முன் உணவு செரித்ததை அறிந்து, பின் உணவை அது செரிக்கும் அளவு அறிந்து உண்ண வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால், உடம்பை நெடுங்காலம் போற்றி வாழலாம்.
 • Translation
  in English
  Who has a body gained may long the gift retain,
  If, food digested well, in measure due he eat again.
 • Meaning
  If (one’s food has been) digested let one eat with moderation; (for) that is the way to prolong the life of an embodied soul.
0942. மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு
0942. மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு
5 (100%) 1 vote


0942. மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு

0942. Marundhena Vendaavaam Yaakkaikku

 • குறள் #
  0942
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
  அற்றது போற்றி உணின்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் முன்வேளை உண்ணப்பட்டது சீரனித்த அளவை அறிந்து, பின் உண்பானாயின், அவனது உடம்புக்கு மருந்து என ஒன்று வேண்டியதில்லை.
 • Translation
  in English
  No need of medicine to heal your body’s pain,
  If, what you ate before digested well, you eat again.
 • Meaning
  No medicine is necessary for him who eats after assuring (himself) that what he has (already) eaten has been digested.
0941. மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும்
0941. மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும்
4 (80%) 1 vote


0941. மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும்

0941. Miginum Kuraiyinum Noiseiyum

 • குறள் #
  0941
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர்
  வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று.
 • விளக்கம்
  மருத்துவ நூல் வல்லார் வாதம் முதலாக (வாதம், பித்தம், கபம்) வகுத்துச் சொல்லும் மூன்றும் உடம்புக்கு ஏற்ற அளவில் இல்லாமல் மிகுமானாலும் குறையுமானாலும் நோயை உண்டாக்கும்.
 • Translation
  in English
  The learned books count three, with wind as first; of these,
  As any one prevail, or fail; ’twill cause disease.
 • Meaning
  If (food and work are either) excessive or deficient, the three things enumerated by (medical) writers, flatulence, biliousness, and phlegm, will cause (one) disease.
0940. இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல்
0940. இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல்
Rate this post


0940. இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல்

0940. Izhaththorooum Kaathalikkum Soothepol

 • குறள் #
  0940
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல் துன்பம்
  உழத்தொறூஉம் காதற்று உயிர்.
 • விளக்கம்
  பொருளை இழக்குந்தோறும் மேன்மேலும் விருப்பந்தரும் சூதைப்போல், உயிர், உடம்பால் துன்பங்களை அனுபவிக்குந் தோறும் உடம்பின் மீது ஆசையை உடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  Howe’er he lose, the gambler’s heart is ever in the play;
  E’en so the soul, despite its griefs, would live on earth alway.
 • Meaning
  As the gambler loves (his vice) the more he loses by it, so does the soul love (the body) the more it suffers through it.
0939. உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று
0939. உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று
Rate this post


0939. உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று

0939. Udaiselvam Oonoli Kalviendru

 • குறள் #
  0939
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று ஐந்தும்
  அடையாவாம் ஆயங் கொளின்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் சூதினைக் கொண்டால் புகழ், கல்வி, பொருள், உணவு, உடை என்னும் ஐந்தும் அவனைச் சேராதனவாகும்.
 • Translation
  in English
  Clothes, wealth, food, praise, and learning, all depart
  From him on gambler’s gain who sets his heart.
 • Meaning
  The habit of gambling prevents the attainment of these five: clothing, wealth, food, fame and learning.
0938. பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ
0938. பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ
Rate this post


0938. பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ

0938. Porulkeduththup Poimer Koliee

 • குறள் #
  0938
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்து
  அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது.
 • விளக்கம்
  சூதானது பொருளை அழித்து, பொய்யை மேற்கொள்ளச் செய்து, இறக்கக் குணத்தைக் கெடுத்துத் துன்பத்தை அடைவிக்கும்.
 • Translation
  in English
  Gambling wastes wealth, to falsehood bends the soul: it drives away
  All grace, and leaves the man to utter misery a prey.
 • Meaning
  Gambling destroys property, teaches falsehood, puts an end to benevolence, and brings in misery (here and hereafter).
0937. பழகிய செல்வமும் பண்பும்
0937. பழகிய செல்வமும் பண்பும்
Rate this post


0937. பழகிய செல்வமும் பண்பும்

0937. Pazhagiya Selvamum Panbum

 • குறள் #
  0937
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
  கழகத்துக் காலை புகின்.
 • விளக்கம்
  இளமையில் சூதாடும் இடத்தில் காலம் கழியுமானால், அது பழமையால் வந்த செல்வத்தையும் நற்குணங்களையும் கெடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Ancestral wealth and noble fame to ruin haste,
  If men in gambler’s halls their precious moments waste.
 • Meaning
  To waste time at the place of gambling will destroy inherited wealth and goodness of character.
0936. அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ
0936. அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ
Rate this post


0936. அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ

0936. Agadaaraar Allal Uzhapparsoo

 • குறள் #
  0936
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ தென்னும்
  முகடியான் மூடப்பட் டார்.
 • விளக்கம்
  சூது என்று சொல்லப்படும் மூதேவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர், வயிறு நிறைய உண்ணப் பெற மாட்டார்; துன்பத்தை அனுபவிப்பர்.
 • Translation
  in English
  Gambling’s Misfortune’s other name: o’er whom she casts her veil,
  They suffer grievous want, and sorrows sore bewail.
 • Meaning
  Those who are swallowed by the goddess called “gambling” will never have their hunger satisfied, but suffer the pangs of hell in the next world.
0935. கவறும் கழகமும் கையும்
0935. கவறும் கழகமும் கையும்
Rate this post


0935. கவறும் கழகமும் கையும்

0935. Kavarum Kazhakamum Kaiyum

 • குறள் #
  0935
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
  இவறியார் இல்லாகி யார்.
 • விளக்கம்
  சூதாடும் காய்களையும் அது நடைபெறும் இடத்தையும், ஆடும் கைத்திறமையையும் மேற்கொண்டு அதனைக் கைவிடாதவர் திண்ணமாக வறியவராவார்.
 • Translation
  in English
  The dice, and gaming-hall, and gamester’s art, they eager sought,
  Thirsting for gain- the men in other days who came to nought.
 • Meaning
  Penniless are those who by reason of their attachment would never forsake gambling, the gambling place and the handling (of dice).
0934. சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும்
0934. சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும்
Rate this post


0934. சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும்

0934. Sirumai Palaseithu Seerazhikkum

 • குறள் #
  0934
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும் சூதின்
  வறுமை தருவதொன்று இல்.
 • விளக்கம்
  தன்னை விரும்பியவனுக்குத் துன்பங்கள் பலவற்றையும் உண்டாக்கிப் புகழையும் கெடுக்கும் சூதுபோல் வறுமையைக் கொடுப்பது வேறொன்றில்லை.
 • Translation
  in English
  Gaming brings many woes, and ruins fair renown;
  Nothing to want brings men so surely down.
 • Meaning
  There is nothing else that brings (us) poverty like gambling which causes many a misery and destroys (one’s) reputation.
0933. உருளாயம் ஓவாது கூறின்
0933. உருளாயம் ஓவாது கூறின்
Rate this post


0933. உருளாயம் ஓவாது கூறின்

0933. Urulaayam Ovaathu Koorin

 • குறள் #
  0933
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  உருளாயம் ஓவாது கூறின் பொருளாயம்
  போஒய்ப் புறமே படும்.
 • விளக்கம்
  இலாபத்தை இடைவிடாது சொல்லிச் சூதடுவானாயின், அவனது பொருளும் வருவாயும் அவனை விட்டுச் சென்று, பகைவரிடம் தங்கும்.
 • Translation
  in English
  If prince unceasing speak of nought but play,
  Treasure and revenue will pass from him away.
 • Meaning
  If the king is incessantly addicted to the rolling dice in the hope of gain, his wealth and the resources thereof will take their departure and fall into other’s hands.
0932. ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும்
0932. ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும்
Rate this post


0932. ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும்

0932. Ondreithi Noorizhakkum Sootharkkum

 • குறள் #
  0932
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல்
  நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு.
 • விளக்கம்
  ஒன்றைப் பெற்று, நூற்றை இழக்கச் செய்யும் சூதாடுவோருக்கு, நன்மையைப் பெற்று வாழ்வதற்கு ஒரு வழி உண்டாகுமோ?
 • Translation
  in English
  Is there for gamblers, too, that gaining one a hundred lose, some way
  That they may good obtain, and see a prosperous day?
 • Meaning
  Is there indeed a means of livelihood that can bestow happiness on gamblers who gain one and lose a hundred ?
0931. வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை
0931. வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை
Rate this post


0931. வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை

0931. Vendarka Vendridinum Soothinai

 • குறள் #
  0931
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
  தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி அற்று.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் வெற்றி தருமாயினும் சூதை விரும்புதல் கூடாது. சூதில் வெற்றியாகக் கிடைத்த பொருளும், தூண்டிலிரும்பை இரையெனக் கருதி மீன் விழுங்குவது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  Seek not the gamester’s play; though you should win,
  Your gain is as the baited hook the fish takes in.
 • Meaning
  Though able to win, let not one desire gambling; (for) even what is won is like a fish swallowing the iron in fish-hook.