0977. இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம்

Rate this post

0977. இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம்

0977. Irappe Purindha Thozhitraam

 • குறள் #
  0977
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான்
  சீரல் லவர்கண் படின்.
 • விளக்கம்
  செல்வம் முதலிய சிறப்பு சிறியவர்களிடம் உண்டாகுமானால், அவர்கள் வரம்பு கடந்த செயல்களைச் செய்பவராவர்.
 • Translation
  in English
  Whene’er distinction lights on some unworthy head,
  Then deeds of haughty insolence are bred.
 • Meaning
  Even nobility of birth, wealth and learning, if in (the possession of) the base, will (only) produce everincreasing pride.

Leave a comment