1026. நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத்

5/5 - (1 vote)

1026. நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத்

1026. Nallaanmai Enbathu Oruvarkuth

 • குறள் #
  1026
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த
  இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு நல்ல ஆளுந்தன்மை என்று சொல்லப்படுவது, தான் பிறந்த குடியைத் தான் ஆளுந்தன்மையுள்ளதாக ஆக்கிக் கொள்ளுதலாகும்.
 • Translation
  in English
  Of virtuous manliness the world accords the praise
  To him who gives his powers, the house from which he sprang to raise.
 • Meaning
  A man’s true manliness consists in making himself the head and benefactor of his family.

Leave a comment