0976. சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை

Rate this post

0976. சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை

0976. Siriyaar Unarchchiyul Illai

 • குறள் #
  0976
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்
  பேணிக்கொள் வேம்என்னும் நோக்கு.
 • விளக்கம்
  பெரியவரை வழிபட்டு அவரது தன்மையைத் தாமும் அடைய வேண்டும் என்னும் விருப்பம் சிறியவர் உள்ளத்தில் தோன்றாது.
 • Translation
  in English
  ‘As votaries of the truly great we will ourselves enroll,’
  Is thought that enters not the mind of men of little soul.
 • Meaning
  It is never in the nature of the base to seek the society of the great and partake of their nature.

Leave a comment