0986. சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின்

Rate this post

0986. சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின்

0986. Saalpirkuk Kattalai Yaathenin

 • குறள் #
  0986
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின் தோல்வி
  துலையல்லார் கண்ணும் கொளல்.
 • விளக்கம்
  சால்பாகிய பொன்னின் அளவு அறிவதற்கு உரை கல்லாகிய செயல் எதுவென்றால், அது, தம்மை விடத் தாழ்ந்தவரிடத்தும் தமக்குத் தோல்வி வந்தால் அதனை ஒப்புக் கொள்ளுதலாகும்.
 • Translation
  in English
  What is perfection’s test? The equal mind.
  To bear repulse from even meaner men resigned.
 • Meaning
  The touch-stone of perfection is to receive a defeat even at the hands of one’s inferiors.

Leave a comment