0973. மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர்

Rate this post

0973. மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர்

0973. Melirundhum Melallaar Melallar

 • குறள் #
  0973
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்
  கீழல்லார் கீழல் லவர்.
 • விளக்கம்
  மேன்மைக் குணம் இல்லாதவர் மேலான சபையில் இருந்தாலும் மேன்மக்கள் ஆகமாட்டார்; கீழ்மக்கள் அல்லாதவர் செல்வத்தினால் தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தாராயினும் கீழ்மக்கள் ஆகமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  The men of lofty line, whose souls are mean, are never great
  The men of lowly birth, when high of soul, are not of low estate.
 • Meaning
  Though (raised) above, the base cannot become great; though (brought) low, the great cannot become base.

Leave a comment