0964. தலையின் இழிந்த மயிரனையர்

Rate this post

0964. தலையின் இழிந்த மயிரனையர்

0964. Thalaiyin Izhindha Mayiranaiyar

 • குறள் #
  0964
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
  நிலையின் இழிந்தக் கடை.
 • விளக்கம்
  நல்ல குடியில் பிறந்த மனிதர் தம் நிலையிலிருந்து தாழ்ந்தவிடத்துத் தலையிலிருந்து வீழ்ந்த மயிர் போன்றவராவர்.
 • Translation
  in English
  Like hairs from off the head that fall to earth,
  When fall’n from high estate are men of noble birth.
 • Meaning
  They who have fallen from their (high) position are like the hair which has fallen from the head.

Leave a comment