0935. கவறும் கழகமும் கையும்

Rate this post

0935. கவறும் கழகமும் கையும்

0935. Kavarum Kazhakamum Kaiyum

 • குறள் #
  0935
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
  இவறியார் இல்லாகி யார்.
 • விளக்கம்
  சூதாடும் காய்களையும் அது நடைபெறும் இடத்தையும், ஆடும் கைத்திறமையையும் மேற்கொண்டு அதனைக் கைவிடாதவர் திண்ணமாக வறியவராவார்.
 • Translation
  in English
  The dice, and gaming-hall, and gamester’s art, they eager sought,
  Thirsting for gain- the men in other days who came to nought.
 • Meaning
  Penniless are those who by reason of their attachment would never forsake gambling, the gambling place and the handling (of dice).

Leave a comment