1015. பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார்

Rate this post

1015. பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார்

1015. Pirarpazhiyum Thampazhiyum Naanuvaar

 • குறள் #
  1015
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு
  உறைபதி என்னும் உலகு.
 • விளக்கம்
  பிறர் பழியையும் தம் பழியையும் ஒப்ப அஞ்சுகின்றவர்களை நாணத்துக்கு உறைவிடம் என்று உலகத்தவர் கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  As home of virtuous shame by all the world the men are known,
  Who feel ashamed for others, guilt as for their own.
 • Meaning
  The world regards as the abode of modesty him who fear his own and other’s guilt.

Leave a comment