0990. சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின்

Rate this post

0990. சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின்

0990. Saandravar Saandraanmai Kundrin

 • குறள் #
  0990
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலந்தான்
  தாங்காது மன்னோ பொறை.
 • விளக்கம்
  குணநிறைவுடையவர் தங்கள் தன்மையில் குறைவு படுவாராயின், இப்பெரிய பூமியும் தன் பாரத்தைப் பொறுக்க மாட்டாது.
 • Translation
  in English
  The mighty earth its burthen to sustain must cease,
  If perfect virtue of the perfect men decrease.
 • Meaning
  If there is a defect in the character of the perfect, (even) the great world cannot bear (its) burden.

Leave a comment