0957. குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம்

Rate this post

0957. குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம்

0957. Kudippirandhaar Kanvilangum Kutram

 • குறள் #
  0957
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
  மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து.
 • விளக்கம்
  உயிர்ந்த குடியில் பிறந்தவரிடத்தில் உண்டாகும் குற்றம், வானத்திலுள்ள சந்திரனிடத்தில் உள்ள களங்கம் போல் பலர் அறிய விளங்கித் தோன்றும்.
 • Translation
  in English
  The faults of men of noble race are seen by every eye,
  As spots on her bright orb that walks sublime the evening sky.
 • Meaning
  The defects of the noble will be observed as clearly as the dark spots in the moon.

Leave a comment