0978. பணியுமாம் என்றும் பெருமை

Rate this post

0978. பணியுமாம் என்றும் பெருமை

0978. Paniyumaam Endrum Perumai

 • குறள் #
  0978
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
  அணியுமாம் தன்னை வியந்து.
 • விளக்கம்
  பெருமையுடையவர் எப்பொழுதும் தாழ்ந்தொழுகுவர்; சிறுமையுடையவர் தம்மைத் தாமே மதித்துப் பெருமைப்படுத்திப் புகழ்வர்.
 • Translation
  in English
  Greatness humbly bends, but littleness always
  Spreads out its plumes, and loads itself with praise.
 • Meaning
  The great will always humble himself; but the mean will exalt himself in self-admiration.

Leave a comment