0961. இன்றி அமையாச் சிறப்பின

Rate this post

0961. இன்றி அமையாச் சிறப்பின

0961. Indri Amaiyaach Chirappina

 • குறள் #
  0961
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
  குன்ற வருப விடல்.
 • விளக்கம்
  இன்றியமையாத செயல்களே ஆயினும் அவற்றால் குடிப் பிறப்புக்குத் தாழ்வு வருமானால் ஒருவன் அச்செயல்களைச் செய்யாது விடுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Though linked to splendours man no otherwise may gain,
  Reject each act that may thine honour’s clearness stain.
 • Meaning
  Actions that would degrade (one’s) family should not be done; though they may be so important that not doing them would end in death.

Leave a comment