0931. வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை

Rate this post

0931. வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை

0931. Vendarka Vendridinum Soothinai

 • குறள் #
  0931
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
  தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி அற்று.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் வெற்றி தருமாயினும் சூதை விரும்புதல் கூடாது. சூதில் வெற்றியாகக் கிடைத்த பொருளும், தூண்டிலிரும்பை இரையெனக் கருதி மீன் விழுங்குவது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  Seek not the gamester’s play; though you should win,
  Your gain is as the baited hook the fish takes in.
 • Meaning
  Though able to win, let not one desire gambling; (for) even what is won is like a fish swallowing the iron in fish-hook.

Leave a comment