0984. கொல்லா நலத்தது நோன்மை

Rate this post

0984. கொல்லா நலத்தது நோன்மை

0984. Kollaa Nalaththathu Nonmai

 • குறள் #
  0984
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை
  சொல்லா நலத்தது சால்பு.
 • விளக்கம்
  கொல்லாமையாகிய அறத்தினைக் கொண்டிருப்பது தவம். பிறருடைய குற்றத்தை எடுத்துச் சொல்லாதிருப்பது சால்பு.
 • Translation
  in English
  The type of ‘penitence’ is virtuous good that nothing slays;
  To speak no ill of other men is perfect virtue’s praise.
 • Meaning
  Penance consists in the goodness that kills not , and perfection in the goodness that tells not others’ faults.

Leave a comment