0950. உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச்

Rate this post

0950. உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச்

0950. Utravan Theerppaan Marundhuzhaich

 • குறள் #
  0950
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச் செல்வானென்று
  அப்பால் நாற்கூற்றே மருந்து.
 • விளக்கம்
  நோயாளி, நோயைத் தீர்க்கும் மருத்துவன், அவனுக்கு உதவியாகிய மருந்து, அம்மருந்தை அருகில் இருந்து தருபவன் என்று அந்த நான்கு பகுதியை உடையது மருத்துவ முறையாகும்.
 • Translation
  in English
  For patient, leech, and remedies, and him who waits by patient’s side,
  The art of medicine must fourfold code of laws provide.
 • Meaning
  Medical science consists of four parts, viz., patient, physician, medicine and compounder; and each of these (again) contains four sub-divisions.

Leave a comment