0997. அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும்

Rate this post

0997. அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும்

0997. Arampolum Koormaiya Renum

 • குறள் #
  0997
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
  மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.
 • விளக்கம்
  மக்களுக்குரிய நல்ல குணங்கள் இல்லாதவர், அரத்தின் கூர்மை போல் கூரிய புத்தியுடையவராயினும் மரத்தைப் போன்றவராவர்.
 • Translation
  in English
  Though sharp their wit as file, as blocks they must remain,
  Whose souls are void of ‘courtesy humane’.
 • Meaning
  He who is destitute of (true) human qualities (only) resembles a tree, though he may possess the sharpness of a file.

Leave a comment