0940. இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல்

Rate this post

0940. இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல்

0940. Izhaththorooum Kaathalikkum Soothepol

 • குறள் #
  0940
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல் துன்பம்
  உழத்தொறூஉம் காதற்று உயிர்.
 • விளக்கம்
  பொருளை இழக்குந்தோறும் மேன்மேலும் விருப்பந்தரும் சூதைப்போல், உயிர், உடம்பால் துன்பங்களை அனுபவிக்குந் தோறும் உடம்பின் மீது ஆசையை உடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  Howe’er he lose, the gambler’s heart is ever in the play;
  E’en so the soul, despite its griefs, would live on earth alway.
 • Meaning
  As the gambler loves (his vice) the more he loses by it, so does the soul love (the body) the more it suffers through it.

Leave a comment