0982. குணநலம் சான்றோர் நலனே

Rate this post

0982. குணநலம் சான்றோர் நலனே

0982. Kunanalam Saandror Nalane

 • குறள் #
  0982
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  குணநலம் சான்றோர் நலனே பிறநலம்
  எந்நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.
 • விளக்கம்
  சான்றோரது சிறப்பாவது குணங்களாலாகிய நலமே, அவையல்லாத உருப்புகளாலாகிய நலம் எவ்வகை அழகிலும் சேர்ந்ததன்று.
 • Translation
  in English
  The good of inward excellence they claim,
  The perfect men; all other good is only good in name.
 • Meaning
  The only delight of the perfect is that of their goodness; all other (sensual) delights are not to be included among any (true) delights.

Leave a comment