0968. மருந்தோமற்று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை

Rate this post

0968. மருந்தோமற்று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை

0968. Marundhomatru Oonombum Vaazhkkai

 • குறள் #
  0968
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  மருந்தோமற்று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை
  பீடழிய வந்த இடத்து.
 • விளக்கம்
  மானம்கெட வந்தவிடத்து, உயிரை விடாது, உடம்பைக் காக்கும் வாழ்க்கையானது, சாவாமல் காக்கும் மருந்தாகுமோ?
 • Translation
  in English
  When high estate has lost its pride of honour meet,
  Is life, that nurses this poor flesh, as nectar sweet?
 • Meaning
  For the high-born to keep their body in life when their honour is gone will certainly not prove a remedy against death.

Leave a comment