0951. இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை

Rate this post

0951. இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை

0951. Irpirandhaar Kanallathu Illai

 • குறள் #
  0951
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்லை இயல்பாகச்
  செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவரிடத்தல்லாமல் மற்றவரிடம் நடுவு நிலைமையும் நாணமும் இயல்பாக ஒரு சேர அமைவதில்லை.
 • Translation
  in English
  Save in the scions of a noble house, you never find
  Instinctive sense of right and virtuous shame combined.
 • Meaning
  Consistency (of thought, word and deed) and fear (of sin) are conjointly natural only to the highborn.

Leave a comment