0938. பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ

Rate this post

0938. பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ

0938. Porulkeduththup Poimer Koliee

 • குறள் #
  0938
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்து
  அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது.
 • விளக்கம்
  சூதானது பொருளை அழித்து, பொய்யை மேற்கொள்ளச் செய்து, இறக்கக் குணத்தைக் கெடுத்துத் துன்பத்தை அடைவிக்கும்.
 • Translation
  in English
  Gambling wastes wealth, to falsehood bends the soul: it drives away
  All grace, and leaves the man to utter misery a prey.
 • Meaning
  Gambling destroys property, teaches falsehood, puts an end to benevolence, and brings in misery (here and hereafter).

Leave a comment