0981. கடன்என்ப நல்லவை எல்லாம்

Rate this post

0981. கடன்என்ப நல்லவை எல்லாம்

0981. Kadanenba Nallavai Ellaam

 • குறள் #
  0981
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  கடன்என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன்அறிந்து
  சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  தமது கடமை இதுவென்று அறிந்து, நற்குணங்களை மேற்கொண்டோழுகுபவர்க்கு நல்லவை என்ற குணங்கள் எல்லாம் இயல்பாய் இருக்கும் என்று அறிஞர் உரைப்பர்.
 • Translation
  in English
  All goodly things are duties to the men, they say
  Who set themselves to walk in virtue’s perfect way.
 • Meaning
  It is said that those who are conscious of their duty and behave with a perfect goodness will regard as natural all that is good.

Leave a comment