1016. நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ

Rate this post

1016. நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ

1016. Naanveli Kollaathu Manno

 • குறள் #
  1016
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன்ஞாலம்
  பேணலர் மேலா யவர்.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்தவர் தமக்கு நாணத்தைப் பாதுகாவலாகக் கொள்ளாமல், உலகில் வாழ்தலைப் போற்றமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Unless the hedge of shame inviolate remain,
  For men of lofty soul the earth’s vast realms no charms retain.
 • Meaning
  The great make modesty their barrier (of defence) and not the wide world.

Leave a comment