0765. கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி

Rate this post

0765. கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி

0765. Kootrudandru Melvarinum Koodi

 • குறள் #
  0765
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
  ஆற்ற லதுவே படை.
 • விளக்கம்
  இயமனே சினந்து எதிர்த்துப் போர் செய்ய வந்தாலும், எதிர்த்து நின்று அவனைத் தடுக்கும் வல்லமையுடையதே படை எனப்படும்.
 • Translation
  in English
  That is a ‘host’ that joins its ranks, and mightily withstands,
  Though death with sudden wrath should fall upon its bands.
 • Meaning
  That indeed is an army which is capable of offering a united resistance, even if Yama advances against it with fury.

Leave a comment