Tag: Army

0780. புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின்

0780. புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின்

0780. Purandhaarkan Neermalgach Chaagirpin

 • குறள் #
  0780
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்காடு
  இரந்துகோள் தக்கது உடைத்து.
 • விளக்கம்
  தம்மை ஆண்டு காத்த அரசனது கண்களில் நீர் பெருகும்படி போரில் சாகப் பெறுவதாயின், அந்தச் சாவு இரந்தாகிலும் பெரும் தகுதியை உடையது.
 • Translation
  in English
  If monarch’s eyes o’erflow with tears for hero slain,
  Who would not beg such boon of glorious death to gain?
 • Meaning
  If (heroes) can so die as to fill with tears the eyes of their rulers, such a death deserves to be obtained even by begging.
0779. இழைத்தது இகவாமைச் சாவாரை

0779. இழைத்தது இகவாமைச் சாவாரை

0779. Izhaiththathu Igavaamaich Chaavaarai

 • குறள் #
  0779
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  இழைத்தது இகவாமைச் சாவாரை யாரே
  பிழைத்தது ஒறுக்கிற் பவர்.
 • விளக்கம்
  தாம் கூறிய சபதம் தப்பாமல் சென்று இறக்கவல்ல வீரரை, அது தப்பியவிதம் சொல்லி இகழ்பவர் யார்?
 • Translation
  in English
  Who says they err, and visits them scorn,
  Who die and faithful guard the vow they’ve sworn?
 • Meaning
  Who would reproach with failure those who seal their oath with their death ?
0778. உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர்

0778. உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர்

0778. Urinuyir Anjaa Maravar

 • குறள் #
  0778
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  உறின்உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்
  செறினும் சீர்குன்றல் இலர்.
 • விளக்கம்
  போர் வந்தால் தம் உயிரைவிட அஞ்சாது அதன் மேற்செல்லும் வீரர், தமது அரசன் அது வேண்டாமென்று சினந்தாலும் அவ்வீரமிகுதியில் குன்றார்.
 • Translation
  in English
  Fearless they rush where’er ‘the tide of battle rolls’;
  The king’s reproof damps not the ardour of their eager souls.
 • Meaning
  The heroes who are not afraid of losing their life in a contest will not cool their ardour, even if the king prohibits (their fighting).
0777. சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா

0777. சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா

0777. Suzhalum Isaivendi Vendaa

 • குறள் #
  0777
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா உயிரார்
  கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து.
 • விளக்கம்
  உலகில் பறந்து நிற்கும் புகழை விரும்பி உயிர் வாழ்தலை விரும்பாத வீரர், வீரக்கழல் அணிதல் அழகுடையது.
 • Translation
  in English
  Who seek for world-wide fame, regardless of their life,
  The glorious clasp adorns, sign of heroic strife.
 • Meaning
  The fastening of ankle-ring by those who disire a world-wide renown and not (the safety of) their lives is like adorning (themselves).
0776. விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம்

0776. விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம்

0776. Vizhuppun Padaathanaal Ellaam

 • குறள் #
  0776
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்
  வைக்கும்தன் நாளை எடுத்து.
 • விளக்கம்
  வீரன் போரில் புண்படாத நாட்களை, தன் வாழ்நாளில் வீணே கழித்த நாட்களாக எண்ணி வருந்துவான்.
 • Translation
  in English
  The heroes, counting up their days, set down as vain
  Each day when they no glorious wound sustain.
 • Meaning
  The hero will reckon among wasted days all those on which he had not received severe wounds.
0775. விழித்தகண் வேல்கொண டெறிய

0775. விழித்தகண் வேல்கொண டெறிய

0775. Vizhiththakan Velkona Deriya

 • குறள் #
  0775
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  விழித்தகண் வேல்கொண டெறிய அழித்திமைப்பின்
  ஒட்டன்றோ வன்க ணவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  பகைவரைச் சினந்து பார்த்த கண், அவர் வேல் கொண்டு எறிய அப்பார்வையை மாற்றி இமைகொட்டுமாயின், அதுவே அவ்வீரர்க்குப் புறங்கொடுத்தது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  To hero fearless must it not defeat appear,
  If he but wink his eye when foemen hurls his spear.
 • Meaning
  Is it not a defeat to the valiant to wink and destroy their ferocious look when a lance in cast at them (by their foe) ?
0774. கைவேல் களிற்றொடு போக்கி

0774. கைவேல் களிற்றொடு போக்கி

0774. Kaivel Kalitrodu Pokki

 • குறள் #
  0774
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
  மெய்வேல் பறியா நகும்.
 • விளக்கம்
  கையில் வைத்திருந்த வேலை யானை மீது எறிந்து துரத்திவிட்டு, மேல்வரும் யானைமீது எறிய வேல் தேடித் திரிகின்ற வீரன், தன் மார்பில் பாய்ந்து கிடந்த பகைவரின் வேலைப் பிடுங்கி மகிழ்வான்.
 • Translation
  in English
  At elephant he hurls the dart in hand; for weapon pressed,
  He laughs and plucks the javelin from his wounded breast.
 • Meaning
  The hero who after casting the lance in his hand on an elephant, comes (in search of another) will pluck the one (that sticks) in his body and laugh (exultingly).
0773. பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன்

0773. பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன்

0773. Peraanmai Enba Tharukanon

 • குறள் #
  0773
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  பேராண்மை என்ப தறுகண்ஒன் றுற்றக்கால்
  ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு.
 • விளக்கம்
  பகைவரை எதிர்த்துப் போர் செய்வதைப் பெரிய ஆண்மை என்று கூறுவர்; அப்பகைவர்க்கு ஒரு துன்பம் வந்தவிடத்து உதவி செய்தலை, அவ்வான்மையின் கூர்மை என்று கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Fierceness in hour of strife heroic greatness shows;
  Its edge is kindness to our suffering foes.
 • Meaning
  The learned say that fierceness (incontest with a foe) is indeed great valour; but to become a benefactor in case of accident (to a foe) is the extreme (limit) of that valour.
0772. கான முயலெய்த அம்பினில்

0772. கான முயலெய்த அம்பினில்

0772. Kaana Muyaleitha Ambinil

 • குறள் #
  0772
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  கான முயலெய்த அம்பினில் யானை
  பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது.
 • விளக்கம்
  காட்டில் ஓடும் முயலைப் பிழையாமல் எய்த அம்பை ஏந்துவதை விட, யானையை எரிந்து பிழைத்த வேல் ஏந்துதல் சிறப்பாகும்.
 • Translation
  in English
  Who aims at elephant, though dart should fail, has greater praise.
  Than he who woodland hare with winged arrow slays.
 • Meaning
  It is more pleasant to hold the dart that has missed an elephant than that which has hit hare in the forest.
0771. என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர்

0771. என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர்

0771. Ennaimun Nillanmin Thevvir

 • குறள் #
  0771
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலரென்னை
  முன்நின்று கல்நின் றவர்.
 • விளக்கம்
  பகைவர்களே! என் தலைவன் எதிரே நின்று போர் செய்து மடிந்து, தமக்குக் கல் நடப்பெற்றவர் பலர்; ஆகையால், என் தலைவன் முன்னே நிற்காதீர்கள்.
 • Translation
  in English
  Ye foes! stand not before my lord! for many a one
  Who did my lord withstand, now stands in stone!
 • Meaning
  O my foes, stand not before my leader; (for) many are those who did so but afterwards stood (in the shape of) statues.
0770. நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும்

0770. நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும்

0770. Nilaimakkal Saala Udaiththeninum

 • குறள் #
  0770
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
  தலைமக்கள் இல்வழி இல்.
 • விளக்கம்
  போரில் பின்வாங்காத வீரர்களை அதிகமாக உடையதாயினும் தனக்குத் தலைவர் இல்லாத படை நிலைபெறாது.
 • Translation
  in English
  Though men abound, all ready for the war,
  No army is where no fit leaders are.
 • Meaning
  Though an army may contain a large number of permanent soldiers, it cannot last if it has no generals.
0769. சிறுமையும் செல்லாத் துனியும்

0769. சிறுமையும் செல்லாத் துனியும்

0769. Sirumaiyum Sellaath Thuniyum

 • குறள் #
  0769
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்
  இல்லாயின் வெல்லும் படை.
 • விளக்கம்
  படை தன் அளவில் சுருங்குதலும், தலைவரிடம் நீங்காத வெறுப்பும், வறுமையும் இல்லையாயின், அது பகைவரை வெல்லும்.
 • Translation
  in English
  Where weakness, clinging fear and poverty
  Are not, the host will gain the victory.
 • Meaning
  An army can triumph (over its foes) if it is free from diminution; irremediable aversion and poverty.
0768. அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும்

0768. அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும்

0768. Atalthagaiyum Aatralum Illaiyeninum

 • குறள் #
  0768
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை
  படைத்தகையால் பாடு பெறும்.
 • விளக்கம்
  கொல்லும் திறமையும், தடுக்கும் வல்லமையும், படைக்கு இல்லையாயினும், அது தனது தொற்றப்பொலிவால் பகைவர் அஞ்சும்படியான பெருமையைப் பெரும்.
 • Translation
  in English
  Though not in war offensive or defensive skilled;
  An army gains applause when well equipped and drilled.
 • Meaning
  Though destitute of courage to fight and strength (to endure), an army may yet gain renown by the splendour of its appearance.
0767. தார்தாங்கிச் செல்வது தானை

0767. தார்தாங்கிச் செல்வது தானை

0767. Thaarthaangich Chelvathu Thaanai

 • குறள் #
  0767
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த
  போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து.
 • விளக்கம்
  தன்மீது வந்த பகைப்படையைத் தடுக்கும் முறையை அறிந்து, அப்பகைவரது முன்னனிப்படையைத் தன்மீது வராமல் தடுத்து, தான் அதன்மீது செல்ல வல்லதே படையாகும்.
 • Translation
  in English
  A valiant army bears the onslaught, onward goes,
  Well taught with marshalled ranks to meet their coming foes.
 • Meaning
  That is an army which knowing the art of warding off an impending struggle, can bear against the dust-van (of a hostile force).
0766. மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு

0766. மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு

0766. Maramaanam Maanda Vazhichchelavu

 • குறள் #
  0766
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
  எனநான்கே ஏமம் படைக்கு.
 • விளக்கம்
  வீரமும், மானமும், முன் வீரர்கள் சென்ற வழியில் செல்லுதலும், அரசனால் நம்பப்படுதலும் ஆகிய நான்கும் படைக்குச் சிறந்தவை.
 • Translation
  in English
  Valour with honour, sure advance in glory’s path, with confidence;
  To warlike host these four are sure defence.
 • Meaning
  Valour, honour, following in the excellent-footsteps (of its predecessors) and trust-worthiness; these four alone constitute the safeguard of an army.
0765. கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி

0765. கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி

0765. Kootrudandru Melvarinum Koodi

 • குறள் #
  0765
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
  ஆற்ற லதுவே படை.
 • விளக்கம்
  இயமனே சினந்து எதிர்த்துப் போர் செய்ய வந்தாலும், எதிர்த்து நின்று அவனைத் தடுக்கும் வல்லமையுடையதே படை எனப்படும்.
 • Translation
  in English
  That is a ‘host’ that joins its ranks, and mightily withstands,
  Though death with sudden wrath should fall upon its bands.
 • Meaning
  That indeed is an army which is capable of offering a united resistance, even if Yama advances against it with fury.
0764. அழிவின்றி அறைபோகா தாகி

0764. அழிவின்றி அறைபோகா தாகி

0764. Azhivindri Araipogaa Thaagi

 • குறள் #
  0764
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  அழிவின்றி அறைபோகா தாகி வழிவந்த
  வன்க ணதுவே படை.
 • விளக்கம்
  அரசனுக்குப் படையாவது, போரில் வென்று அழிக்க முடியாததாய், பகைவரால் அடிமைப்படுத்த முடியாததாகிப் பழமையாக வந்த வீரமுடையதேயாகும்.
 • Translation
  in English
  That is a host, by no defeats, by no desertions shamed,
  For old hereditary courage famed.
 • Meaning
  That indeed is an army which has stood firm of old without suffering destruction or deserting (to the enemy).
0763. ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி

0763. ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி

0763. Oliththakkaal Ennaam Uvari

 • குறள் #
  0763
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
  நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  எலிகளான பகை கூடிக் கடல்போல் ஒலித்தாலும் என்ன தீமை உண்டாகும்? பாம்பானது மூச்சு விட்ட அளவில் அவையெல்லாம் அழிந்தொழியும்.
 • Translation
  in English
  Though, like the sea, the angry mice send forth their battle cry;
  What then? The dragon breathes upon them, and they die!
 • Meaning
  What if (a host of) hostile rats roar like the sea ? They will perish at the mere breath of the cobra.
0762. உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண்

0762. உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண்

0762. Ulaividaththu Ooranjaa Vankan

 • குறள் #
  0762
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
  தொல்படைக் கல்லால் அரிது.
 • விளக்கம்
  போரிலே அழிவு வந்தபோது வலிமை குறைந்தாலும் இடையூற்றுக்கு அஞ்சாத மாட்சிமை, தொன்று தொட்டுப் படைப்பயிற்சி செய்து வரும் மூலப்படைக்கன்றி உண்டாகாது.
 • Translation
  in English
  In adverse hour, to face undaunted might of conquering foe,
  Is bravery that only veteran host can show.
 • Meaning
  Ancient army can alone have the valour which makes it stand by its king at the time of defeat, fearless of wounds and unmindful of its reduced strength.
0761. உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை

0761. உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை

0761. Uruppamaindhu Ooranchaa Velpadai

 • குறள் #
  0761
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
  வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை.
 • விளக்கம்
  தேர், யானை, குதிரை, காலாள் என்னும் நான்கு உறுப்புகளும் பொருந்தி, இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாது, பகையை வெல்லும் படை, அரசனுடைய செல்வங்களுள் முதன்மையான செல்வமாகும்.
 • Translation
  in English
  A conquering host, complete in all its limbs, that fears no wound,
  Mid treasures of the king is chiefest found.
 • Meaning
  The army which is complete in (its) parts and conquers without fear of wounds is the chief wealth of the king.