0764. அழிவின்றி அறைபோகா தாகி

Rate this post

0764. அழிவின்றி அறைபோகா தாகி

0764. Azhivindri Araipogaa Thaagi

 • குறள் #
  0764
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  அழிவின்றி அறைபோகா தாகி வழிவந்த
  வன்க ணதுவே படை.
 • விளக்கம்
  அரசனுக்குப் படையாவது, போரில் வென்று அழிக்க முடியாததாய், பகைவரால் அடிமைப்படுத்த முடியாததாகிப் பழமையாக வந்த வீரமுடையதேயாகும்.
 • Translation
  in English
  That is a host, by no defeats, by no desertions shamed,
  For old hereditary courage famed.
 • Meaning
  That indeed is an army which has stood firm of old without suffering destruction or deserting (to the enemy).

Leave a comment