0423. எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும்

0423. எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும்
Rate this post


0423. எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும்

0423. Epporul Yaryarvaaik Ketpinum

  • குறள் #
    0423
  • பால்
    பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
  • இயல்
    அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
  • அதிகாரம்
    அறிவுடைமை (Arivudaimai)
    The Possession of King
  • குறள்
    எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
    மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.
  • விளக்கம்
    எப்பொருளை எந்தகையோர் சொல்லக் கேட்டாலும், அப்பொருளின் உண்மைப் பொருளைக் காண்பதுதான் அறிவாகும்.
  • Translation
    in English
    Though things diverse from divers sages’ lips we learn,
    ‘Tis wisdom’s part in each the true thing to discern.
  • Meaning
    To discern the truth in every thing, by whomsoever spoken, is wisdom.

Leave a comment