1266. வருகமன் கொண்கன் ஒருநாள்

Rate this post

1266. வருகமன் கொண்கன் ஒருநாள்

1266. Varukaman Konkan Orunaal

 • குறள் #
  1266
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அவர்வயின் விதும்பல் (Avarvayin Vithumbal)
  Mutual Desire
 • குறள்
  வருகமன் கொண்கன் ஒருநாள் பருகுவன்
  பைதல்நோய் எல்லாம் கெட.
 • விளக்கம்
  என் கணவன் என்றேனும் ஒருநாள் வருவானாக; வந்தால் இத்துன்பம் தரும் நோயெல்லாம் கெடுமாறு இன்பம் அனுபவிப்பேன்.
 • Translation
  in English
  O let my spouse but come again to me one day!
  I’ll drink that nectar: wasting grief shall flee away.
 • Meaning
  May my husband return some day; and then will I enjoy (him) so as to destroy all this agonizing sorrow.

Leave a comment