1165. துப்பின் எவனாவர் மன்கொல்

Rate this post

1165. துப்பின் எவனாவர் மன்கொல்

1165. Thuppin Evanaavar Mankol

 • குறள் #
  1165
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  துப்பின் எவனாவர் மன்கொல் துயர்வரவு
  நட்பினுள் ஆற்று பவர்.
 • விளக்கம்
  நட்பாயிருக்கும்போதே துன்பம் வரச் செய்பவர் பகையானால் என்ன செய்வாரோ?
 • Translation
  in English
  Who work us woe in friendship’s trustful hour,
  What will they prove when angry tempests lower?
 • Meaning
  He who can produce sorrow from friendship, what can he not bring forth out of enmity ?

Leave a comment