Tag: Complainings

1170. உள்ளம்போன்று உள்வழிச் செல்கிற்பின்

1170. உள்ளம்போன்று உள்வழிச் செல்கிற்பின்

1170. Ullampondru Ulvazhich Chelgirpin

 • குறள் #
  1170
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  உள்ளம்போன்று உள்வழிச் செல்கிற்பின் வெள்ளநீர்
  நீந்தல மன்னோஎன் கண்.
 • விளக்கம்
  எனது மனத்தைப் போலக் கண்கள் என் காதலர் இருக்கும் இடத்துக்கு விரைவில் செல்ல முடியுமானால், அவை கண்ணீர் வெள்ளத்தில் நீந்திக் கொண்டிருக்கமாட்டா.
 • Translation
  in English
  When eye of mine would as my soul go forth to him,
  It knows not how through floods of its own tears to swim.
 • Meaning
  Could mine eyes travel like my thoughts to the abode (of my absent lord), they would not swim in this flood of tears.
1169. கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய

1169. கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய

1169. Kodiyaar Kodumaiyin Thaamkodiya

 • குறள் #
  1169
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய விந்நாள்
  நெடிய கழியும் இரா.
 • விளக்கம்
  பிரிவைத் தாங்கமுடியாத நாளிலே நீண்டதாகச் செல்கின்ற இரவு, அக்கொடியவர் செய்யும் கொடுமையைவிடப் பெருங் கொடுமையைச் செய்கின்றது.
 • Translation
  in English
  More cruel than the cruelty of him, the cruel one,
  In these sad times are lengthening hours of night I watch alone.
 • Meaning
  The long nights of these days are far more cruel than the heartless one who is torturing me.
1168. மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி

1168. மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி

1168. Mannuyir Ellaam Thuyitri

 • குறள் #
  1168
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா
  என்னல்லது இல்லை துணை.
 • விளக்கம்
  இவ்வுலகிலுள்ள உயிர்களுக்கெல்லாம் அருள் செய்து உறக்கத்தைக் கொடுக்கின்ற இரவுக்கு என்னைத் தவிர வேறு துணையில்லை.
 • Translation
  in English
  All living souls in slumber soft she steeps;
  But me alone kind night for her companing keeps!
 • Meaning
  The night which graciously lulls to sleep all living creatures, has me alone for her companion.
1167. காமக் கடும்புனல் நீந்திக்

1167. காமக் கடும்புனல் நீந்திக்

1167. Kamak Kadumpunal Neenthik

 • குறள் #
  1167
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்
  யாமத்தும் யானே உளேன்.
 • விளக்கம்
  காதலாகிய பெரிய கடலை நீந்தி அதன் கரையை யான் காணவில்லை; பாதி இரவிலும் யாதொரு துணையுமின்றி யான் தனிமையாக உள்ளேன்.
 • Translation
  in English
  I swim the cruel tide of love, and can no shore descry,
  In watches of the night, too, ‘mid the waters, only I!
 • Meaning
  I have swam across the terrible flood of lust, but have not seen its shore; even at midnight I am alone; still I live.
1166. இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம்

1166. இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம்

1166. Inbam Kadalmatruk Kaamam

 • குறள் #
  1166
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால்
  துன்பம் அதனிற் பெரிது.
 • விளக்கம்
  காதலால் வரும் இன்பம் கடல் போன்று பெரியது; அக்காமம் வருத்தம் செய்யும் போது அத்துன்பம் கடலைவிடப் பெரியது.
 • Translation
  in English
  A happy love ‘s sea of joy; but mightier sorrows roll
  From unpropitious love athwart the troubled soul.
 • Meaning
  The pleasure of lust is (as great as) the sea; but the pain of lust is far greater.
1165. துப்பின் எவனாவர் மன்கொல்

1165. துப்பின் எவனாவர் மன்கொல்

1165. Thuppin Evanaavar Mankol

 • குறள் #
  1165
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  துப்பின் எவனாவர் மன்கொல் துயர்வரவு
  நட்பினுள் ஆற்று பவர்.
 • விளக்கம்
  நட்பாயிருக்கும்போதே துன்பம் வரச் செய்பவர் பகையானால் என்ன செய்வாரோ?
 • Translation
  in English
  Who work us woe in friendship’s trustful hour,
  What will they prove when angry tempests lower?
 • Meaning
  He who can produce sorrow from friendship, what can he not bring forth out of enmity ?
1164. காமக் கடல்மன்னும் உண்டே

1164. காமக் கடல்மன்னும் உண்டே

1164. Kaamak Kadalmannum Unde

 • குறள் #
  1164
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  காமக் கடல்மன்னும் உண்டே அதுநீந்தும்
  ஏமப் புணைமன்னும் இல்.
 • விளக்கம்
  காதலாகிய கடலே எனக்கு நிலைத்திருக்கின்றது; அதனை நீந்திக் கடக்கப் பாதுகாப்பாகிய தெப்பம் இல்லை.
 • Translation
  in English
  A sea of love, ’tis true, I see stretched out before,
  But not the trusty bark that wafts to yonder shore.
 • Meaning
  There is indeed a flood of lust; but there is no raft of safety to cross it with.
1163. காமமும் நாணும் உயிர்காவாத்

1163. காமமும் நாணும் உயிர்காவாத்

1163. Kaamamum Naanum Uyirkaavaak

 • குறள் #
  1163
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்கும்என்
  நோனா உடம்பின் அகத்து.
 • விளக்கம்
  தாங்க முடியாத உடம்பிலே எனது உயிரானது காவடித் தண்டாயிருக்க, அதன் இரண்டு முனைகளிலும் காதல் நோயும், வெட்கமும் தொங்கும்.
 • Translation
  in English
  My soul, like porter’s pole, within my wearied frame,
  Sustains a two-fold burthen poised, of love and shame.
 • Meaning
  (Both) lust and shame, with my soul for their shoulder pole balance themselves on a body that cannot bear them.
1162. கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய்

1162. கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய்

1162. Karaththalum Aatrenin Noyainoi

 • குறள் #
  1162
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய் செய்தார்க்கு
  உரைத்தலும் நாணுத் தரும்.
 • விளக்கம்
  இந்நோயைப் பிறர் அறியாமல் மறைக்க என்னால் முடியவில்லை. காதலருக்குத் தூது அனுப்பித் தெரிவிக்கவும் எனக்கு வெட்கமாக இருக்கின்றது.
 • Translation
  in English
  I cannot hide this pain of mine, yet shame restrains
  When I would tell it out to him who caused my pains.
 • Meaning
  I cannot conceal this pain, nor can I relate it without shame to him who has caused it.
1161. மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை

1161. மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை

1161. Maraippenman Yaaniktho Noyai

 • குறள் #
  1161
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு
  ஊற்றுநீர் போல மிகும்.
 • விளக்கம்
  நான் இந்நோயைப் பிறர் அறிதற்கு அஞ்சி மறைக்கின்றேன்; இந்நோயோ, இறைப்பவர்க்கு ஊற்றுநீர் மேலும் மேலும் ஊறுவது போல வளர்ந்து பெருகுகின்றது.
 • Translation
  in English
  I would my pain conceal, but see! it surging swells,
  As streams to those that draw from ever-springing wells.
 • Meaning
  I would hide this pain from others; but it (only) swells like a spring to those who drain it.