1136. மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன்

5/5 - (1 vote)

1136. மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன்

1136. Madaloorthal Yaamaththum Ulluven

 • குறள் #
  1136
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuth Thuravuraiththal)
  The Abandonment of Reserve
 • குறள்
  மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் மன்ற
  படல்ஒல்லா பேதைக்கென் கண்.
 • விளக்கம்
  இப்பெண் காரணமாக என் கண்கள் தூங்கவில்லை. பாதி இரவிலும் மடலூர்தலை நினைத்துக் கொண்டிருப்பேன்.
 • Translation
  in English
  Of climbing ‘horse of palm’ in midnight hour, I think;
  My eyes know no repose for that same simple maid.
 • Meaning
  Mine eyes will not close in sleep on your mistress’s account; even at midnight will I think of mounting the palmyra horse.

Leave a comment