0820. எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல்

Rate this post

0820. எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல்

0820. Enaiththum Kuruguthal Oombal

 • குறள் #
  0820
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  தீ நட்பு (Thee Natpu)
  Evil Friendship
 • குறள்
  எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழீஇ
  மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு.
 • விளக்கம்
  தனியே வீட்டிலே நட்பாடி, பலர் கூடிய சபையிலே பழித்துக் கூறுபவரின் நட்பு எவ்வளவு சிறியதாயினும், தம்மோடு சேராதபடி கைவிடுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  In anywise maintain not intercourse with those,
  Who in the house are friends, in hall are slandering foes.
 • Meaning
  Avoid even the least approach to a contraction of friendship with those who would love you in private but ridicule you in public.

Leave a comment