0816. பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின்

Rate this post

0816. பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின்

0816. Pethai Perunkezheee Natpin

 • குறள் #
  0816
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  தீ நட்பு (Thee Natpu)
  Evil Friendship
 • குறள்
  பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
  ஏதின்மை கோடி உறும்.
 • விளக்கம்
  அறிவில்லாதவனுடைய நட்பைவிட, அறிவுடையவரது நட்பில்லாத தன்மை கோடி பங்கு நல்லது.
 • Translation
  in English
  Better ten million times incur the wise man’s hate,
  Than form with foolish men a friendship intimate.
 • Meaning
  The hatred of the wise is ten-million times more profitable than the excessive intimacy of the fool.

Leave a comment