0781. செயற்கரிய யாவுள நட்பின்

Rate this post

0781. செயற்கரிய யாவுள நட்பின்

0781. Seyarkariya Yaavula Natpin

 • குறள் #
  0781
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பு (Natpu)
  Friendship
 • குறள்
  செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்
  வினைக்கரிய யாவுள காப்பு.
 • விளக்கம்
  நட்புப் போலச் செய்து கொள்ளுதற்கு அரிய பொருட்கள் எவை உள்ளன? அதைப்போல் பகைவர் செயலைத் தடுத்துக் காப்பதற்கு எவை உள்ளன?
 • Translation
  in English
  What so hard for men to gain as friendship true?
  What so sure defence ‘gainst all that foe can do?
 • Meaning
  What things are there so difficult to acquire as friendship ? What guards are there so difficult to break through by the efforts (of one’s foes) ?

Leave a comment