0753. பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம்

Rate this post

0753. பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம்

0753. Porulennum Poiyaa Vilakkam

 • குறள் #
  0753
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  கூழியல் (Koozhiyal) – Making Wealth
 • அதிகாரம்
  பொருள் செயல் வகை (Porul Seyal Vagai)
  Way of Accumulating Wealth
 • குறள்
  பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்
  எண்ணிய தேயத்துச் சென்று.
 • விளக்கம்
  பொருள் என்னும் அணையாத விளக்கு, அதை உடையவர் நினைத்த இடங்களிலெல்லாம் சென்று பகையாகிய இருளைப் போக்கும்.
 • Translation
  in English
  Wealth, the lamp unfailing, speeds to every land,
  Dispersing darkness at its lord’s command.
 • Meaning
  The imperishable light of wealth goes into regions desired (by its owner) and destroys the darkness (of enmity therein).

Leave a comment