0218. இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு

Rate this post

0218. இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு

0218. Idanil Paruvaththum Oppuravirku

 • குறள் #
  0218
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒப்புரவறிதல் (Oppuravaridhal)
  The Knowledge of What is Benefitting a Man’s Position
 • குறள்
  இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார்
  கடனறி காட்சி யவர்.
 • விளக்கம்
  கடமைகளை அறிந்த நல்லறிவுடையவர், செல்வம் சுருங்கிய காலத்திலும் பிறர்க்கு உதவி செய்வதற்குத் தளரமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  E’en when resources fall, they weary not of ‘kindness due,’-
  They to whom Duty’s self appears in vision true.
 • Meaning
  The wise who know what is duty will not scant their benevolence even when they are without wealth.

Leave a comment