0217. மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால்

Rate this post

0217. மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால்

0217. Marundhaagith Thappaa Maraththatraal

 • குறள் #
  0217
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒப்புரவறிதல் (Oppuravaridhal)
  The Knowledge of What is Benefitting a Man’s Position
 • குறள்
  மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம்
  பெருந்தகை யான்கண் படின்.
 • விளக்கம்
  உதவி செய்யும் பெருந்தன்மையுடையவனிடத்தில் செல்வம் உண்டானால், அது, தனது எல்லா உறுப்புகளும் மருந்தாகி நோயைத் தவறாது தீர்க்கும் மரம் போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  Unfailing tree that healing balm distils from every part,
  Is ample wealth that falls to him of large and noble heart.
 • Meaning
  If wealth be in the possession of a man who has the great excellence (of benevolence), it is like a tree which as a medicine is an infallible cure for disease.

Leave a comment