0147. அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான்

Rate this post

0147. அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான்

0147. Araniyalaan Ilvaazhvaan Enbaan

 • குறள் #
  0147
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பிறனில் விழையாமை (Piranil Vizhaiyaamai)
  Not Coveting Another’s Wife
 • குறள்
  அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள்
  பெண்மை நயவா தவன்.
 • விளக்கம்
  அறத்தின் இயல்போடு கூடி இல்வாழ்க்கை வாழ்கின்றவன் என்பான், பிறனொருவனின் மனைவியை விரும்பாதவனாவான்.
 • Translation
  in English
  Who sees the wife, another’s own, with no desiring eye
  In sure domestic bliss he dwelleth ever virtuously.
 • Meaning
  He who desires not the womanhood of her who should walk according to the will of another will be praised as a virtuous house-holder.

Leave a comment