0142. அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம்

Rate this post

0142. அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம்

0142. Arankadai Nindraarul Ellaam

 • குறள் #
  0142
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பிறனில் விழையாமை (Piranil Vizhaiyaamai)
  Not Coveting Another’s Wife
 • குறள்
  அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை
  நின்றாரின் பேதையார் இல்.
 • விளக்கம்
  பிறனுடைய பொருளாயுள்ள மனைவியை விரும்பி நடக்கும் அறியாமை, உலகத்தில் அறம், பொருள் ஆகியவற்றின் இயல்புகள் அறிந்தவர்களிடத்தில் இல்லை.
 • Translation
  in English
  No fools, of all that stand from virtue’s pale shut out,
  Like those who longing lurk their neighbour’s gate without.
 • Meaning
  Among all those who stand on the outside of virtue, there are no greater fools than those who stand outside their neighbour’s door.

Leave a comment