0017. நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும்

Rate this post

0017. நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும்

0017. Nedungkadalum Thanneermai Kundrum

 • குறள் #
  0017
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu)
  The Excellence of Rain
 • குறள்
  நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
  தான்நல்கா தாகி விடின்.
 • விளக்கம்
  மேகம் கடலில் நீரை முகந்து கொண்டு, மீண்டும் அந்நீரையே மழையாகப் பெய்யவில்லையென்றால், கடலிடத்துள்ள செல்வங்களும் குறையும்.
 • Translation
  in English
  If clouds restrain their gifts and grant no rain,
  The treasures fail in ocean’s wide domain.
 • Meaning
  Even the wealth of the wide sea will be diminished, if the cloud that has drawn (its waters) up gives them not back again (in rain).

Leave a comment