1252. காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென்

1252. காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென்
Rate this post


1252. காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென்

1252. Kaamam Enavendro Kanninren

  • குறள் #
    1252
  • பால்
    இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
  • இயல்
    கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
  • அதிகாரம்
    நிறையழிதல் (Niraiyazhithal)
    Reserve Overcome
  • குறள்
    காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றென் நெஞ்சத்தை
    யாமத்தும் ஆளும் தொழில்.
  • விளக்கம்
    காதல் என்று சொல்லப்பட்ட ஒன்று, இரக்கமில்லாதது; நடு இரவிலும் என் மனத்தைத் துன்பப்படுத்தலாகிய தொழிலை மேற்கொள்ளச் செய்கின்றது.
  • Translation
    in English
    What men call love is the one thing of merciless power;
    It gives my soul no rest, e’en in the midnight hour.
  • Meaning
    Even at midnight is my mind worried by lust, and this one thing, alas! is without mercy.

Leave a comment