1239. முயக்கிடைத் தண்வளி போழப்

1239. முயக்கிடைத் தண்வளி போழப்
Rate this post


1239. முயக்கிடைத் தண்வளி போழப்

1239. Muyakkidaith Thanvali Pozhap

  • குறள் #
    1239
  • பால்
    இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
  • இயல்
    கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
  • அதிகாரம்
    உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalan Azhithal)
    Wasting Away
  • குறள்
    முயக்கிடைத் தண்வளி போழப் பசப்புற்ற
    பேதை பெருமழைக் கண்.
  • விளக்கம்
    தழுவுதளுக்கிடையே குளிர்ந்த காற்று நுழைந்ததால், அவளது பெரிய குளிர்ந்த கண்கள் நிறம் வேறுபட்டன; இப்பொழுது அவை என்ன ஆயினவோ?
  • Translation
    in English
    As we embraced a breath of wind found entrance there;
    The maid’s large liquid eyes were dimmed with care.
  • Meaning
    When but a breath of breeze penetrated our embrace, her large cool eyes became sallow.

Leave a comment