1239. முயக்கிடைத் தண்வளி போழப்

Rate this post

1239. முயக்கிடைத் தண்வளி போழப்

1239. Muyakkidaith Thanvali Pozhap

 • குறள் #
  1239
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalan Azhithal)
  Wasting Away
 • குறள்
  முயக்கிடைத் தண்வளி போழப் பசப்புற்ற
  பேதை பெருமழைக் கண்.
 • விளக்கம்
  தழுவுதளுக்கிடையே குளிர்ந்த காற்று நுழைந்ததால், அவளது பெரிய குளிர்ந்த கண்கள் நிறம் வேறுபட்டன; இப்பொழுது அவை என்ன ஆயினவோ?
 • Translation
  in English
  As we embraced a breath of wind found entrance there;
  The maid’s large liquid eyes were dimmed with care.
 • Meaning
  When but a breath of breeze penetrated our embrace, her large cool eyes became sallow.

Leave a comment