1179. வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா

1179. வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா
Rate this post


1179. வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா

1179. Vaaraakkaal Thunchaa Varinthunchaa

  • குறள் #
    1179
  • பால்
    இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
  • இயல்
    கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
  • அதிகாரம்
    கண்விதுப்பழிதல் (Kanvithuppazhithal)
    Eyes Consumed with Grief
  • குறள்
    வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை
    ஆரஞர் உற்றன கண்.
  • விளக்கம்
    காதலர் வாராதொழிந்தாலும் தூங்க மாட்டா; வந்தாலும் தூங்கமாட்டா; அவ்விரு வழியிலும் என் கண்கள் பொறுத்தற்கரிய துன்பத்தை அடைந்துள்ளன.
  • Translation
    in English
    When he comes not, all slumber flies; no sleep when he is there;
    Thus every way my eyes have troubles hard to bear.
  • Meaning
    When he is away they do not sleep; when he is present they do not sleep; in either case, mine eyes endure unbearable agony.

Leave a comment