1179. வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா

Rate this post

1179. வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா

1179. Vaaraakkaal Thunchaa Varinthunchaa

 • குறள் #
  1179
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கண்விதுப்பழிதல் (Kanvithuppazhithal)
  Eyes Consumed with Grief
 • குறள்
  வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை
  ஆரஞர் உற்றன கண்.
 • விளக்கம்
  காதலர் வாராதொழிந்தாலும் தூங்க மாட்டா; வந்தாலும் தூங்கமாட்டா; அவ்விரு வழியிலும் என் கண்கள் பொறுத்தற்கரிய துன்பத்தை அடைந்துள்ளன.
 • Translation
  in English
  When he comes not, all slumber flies; no sleep when he is there;
  Thus every way my eyes have troubles hard to bear.
 • Meaning
  When he is away they do not sleep; when he is present they do not sleep; in either case, mine eyes endure unbearable agony.

Leave a comment