0844. வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின்

0844. வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின்
Rate this post


0844. வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின்

0844. Venmai Enappaduva Thiyaathenil

  • குறள் #
    0844
  • பால்
    பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
  • இயல்
    நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
  • அதிகாரம்
    புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai)
    Petty Conceit
  • குறள்
    வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின் ஒண்மை
    உடையம்யாம் என்னும் செருக்கு.
  • விளக்கம்
    புல்லறிவு எனப்படுவது எது என்றால், ‘நாம் விளக்கமாகிய அறிவுடையேம்’ என்று ஒருவன் தன்னைத்தானே மதிக்கும் அகங்காரம்.
  • Translation
    in English
    What is stupidity? The arrogance that cries,
    ‘Behold, we claim the glory of the wise.’
  • Meaning
    What is called want of wisdom is the vanity which says, “We are wise”.

Leave a comment