0844. வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின்

Rate this post

0844. வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின்

0844. Venmai Enappaduva Thiyaathenil

 • குறள் #
  0844
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai)
  Petty Conceit
 • குறள்
  வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின் ஒண்மை
  உடையம்யாம் என்னும் செருக்கு.
 • விளக்கம்
  புல்லறிவு எனப்படுவது எது என்றால், ‘நாம் விளக்கமாகிய அறிவுடையேம்’ என்று ஒருவன் தன்னைத்தானே மதிக்கும் அகங்காரம்.
 • Translation
  in English
  What is stupidity? The arrogance that cries,
  ‘Behold, we claim the glory of the wise.’
 • Meaning
  What is called want of wisdom is the vanity which says, “We are wise”.

Leave a comment