0322. பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல்

0322. பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல்
3.8 (75%) 8 votes


0322. பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல்

0322. Paguththundu Palluyir Ombuthal

 • குறள் #
  0322
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கொல்லாமை(Kollaamai)
  Not Killing
 • குறள்
  பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர்
  தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை.
 • விளக்கம்
  தான் உண்பதைப் பங்கிட்டுக் கொடுத்துத் தானும் உண்டு பல உயிர்களையும் பாதுகாத்தல், அறநூலார் தொகுத்துக் கூறிய அரங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் சிறந்த அறமாகும்.
 • Translation
  in English
  Let those that need partake your meal; guard every-thing that lives;
  This the chief and sum of lore that hoarded wisdom gives.
 • Meaning
  The chief of all (the virtues) which authors have summed up, is the partaking of food that has been shared with others, and the preservation of the mainfold life of other creatures.

Leave a comment