0120. வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம்

0120. வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம்
Rate this post


0120. வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம்

0120. Vaanigam Seivaarkku Vaanigam

  • குறள் #
    0120
  • பால்
    அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
  • இயல்
    இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
  • அதிகாரம்
    நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
    Impartiality
  • குறள்
    வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
    பிறவும் தமபோல் செயின்.
  • விளக்கம்
    பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போலப் பாதுகாத்து வாணிகம் செய்பவர்க்கு வாணிகம் வளரும்.
  • Translation
    in English
    As thriving trader is the trader known,
    Who guards another’s interests as his own.
  • Meaning
    The true merchandize of merchants is to guard and do by the things of others as they do by their own.

Leave a comment